Անտարբեր Չենք Կրնար Մնալ

Սիմօն Տէտէեան, Neuchâtel, Զուիցերեայ, 26 Յուլիս 2011

Ինչ որ կը պատահի եւ կը գրուի այսօր, վաղը Զուիցերահայերուս պատմութիւնը պիտի ըլլայ: Իրականութիւնը գնահատելու համար, այս մէկ երկու տարուան դէպքերուն պատճառները կարելի է տեսնել ասկէ 15 եւ 20 տարիներ առաջ գրութիւններուն մէջ, զետեղուած այս երկտողի վերջաւորութեան:
 

Սիմօն Տէտէեան, Neuchâtel, Զուիցերեայ, 26 Յուլիս 2011

Ինչ որ կը պատահի եւ կը գրուի այսօր, վաղը Զուիցերահայերուս պատմութիւնը պիտի ըլլայ: Իրականութիւնը գնահատելու համար, այս մէկ երկու տարուան դէպքերուն պատճառները կարելի է տեսնել ասկէ 15 եւ 20 տարիներ առաջ գրութիւններուն մէջ, զետեղուած այս երկտողի վերջաւորութեան:
 

Առաջինը՝ Պէյրութի «Նայիրի» թերթին մէջ 1996-ին հրատարակուած, այսօրուան մերժումին պատճառը կը ներկայացնէ. Իսկ երկրորդը, Պրն. Նազարէթ Սրմաքէշեանի ընդվզումն է Վիգէն Վարդապէտին հանդէպ, եւ իր հրաժարումը այդ օրուան Եկեղեցական Խորհուրդէն:

Ինչ որ սուտերու վրայ հիմնուած է որպէս Fait Accompli՝ ընդունելի չէ. եւ այդ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ-ը կ՝ուզէ օգտագործել իր տիրապետութեան համար: Հակառակ Կաթողիկոսին ղրկուած խնդրագիրներուն եւ տրուած բացատրութիւններուն, ան կը մնայ անդրդուելի եւ մեր եկեղեցական աւանդական օրէնքներուն հակառակ:

Գաղութը իր պայքարը պիտի շարունակէ պաշտպանելու համար եկեղեցւոյ եւ հաւատացեալներուն աւանդական օրէնքները: Կաթողիկոսը պէտք է գիտնայ ինքզինքը յարգել, որպէսզի յարգուի: Անտարբեր չենք կրնար մնալ, եւ պէտք չէ մնանք:

Կը խնդրենք Ձեր մասնակցութիւնը բերել ներքոյիշեալ խնդրագրին.-

Սեղմեք  Խնդրագիր Զուիցերիոյ Առաքելական Եկեղեցւոյ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 comment
  1. Boring

    What’s the point in discussing 20-year-old issues, unless one is a historian? No one can turn time back. I supported the Church 20 years ago, as I do it today. An institution does not depend on single individuals. 

Comments are closed.

You May Also Like