Անտարբեր Չենք Կրնար Մնալ

Սիմօն Տէտէեան, Neuchâtel, Զուիցերեայ, 26 Յուլիս 2011

Ինչ որ կը պատահի եւ կը գրուի այսօր, վաղը Զուիցերահայերուս պատմութիւնը պիտի ըլլայ: Իրականութիւնը գնահատելու համար, այս մէկ երկու տարուան դէպքերուն պատճառները կարելի է տեսնել ասկէ 15 եւ 20 տարիներ առաջ գրութիւններուն մէջ, զետեղուած այս երկտողի վերջաւորութեան:
 

Սիմօն Տէտէեան, Neuchâtel, Զուիցերեայ, 26 Յուլիս 2011

Ինչ որ կը պատահի եւ կը գրուի այսօր, վաղը Զուիցերահայերուս պատմութիւնը պիտի ըլլայ: Իրականութիւնը գնահատելու համար, այս մէկ երկու տարուան դէպքերուն պատճառները կարելի է տեսնել ասկէ 15 եւ 20 տարիներ առաջ գրութիւններուն մէջ, զետեղուած այս երկտողի վերջաւորութեան:
 

Առաջինը՝ Պէյրութի «Նայիրի» թերթին մէջ 1996-ին հրատարակուած, այսօրուան մերժումին պատճառը կը ներկայացնէ. Իսկ երկրորդը, Պրն. Նազարէթ Սրմաքէշեանի ընդվզումն է Վիգէն Վարդապէտին հանդէպ, եւ իր հրաժարումը այդ օրուան Եկեղեցական Խորհուրդէն:

Ինչ որ սուտերու վրայ հիմնուած է որպէս Fait Accompli՝ ընդունելի չէ. եւ այդ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ-ը կ՝ուզէ օգտագործել իր տիրապետութեան համար: Հակառակ Կաթողիկոսին ղրկուած խնդրագիրներուն եւ տրուած բացատրութիւններուն, ան կը մնայ անդրդուելի եւ մեր եկեղեցական աւանդական օրէնքներուն հակառակ:

Գաղութը իր պայքարը պիտի շարունակէ պաշտպանելու համար եկեղեցւոյ եւ հաւատացեալներուն աւանդական օրէնքները: Կաթողիկոսը պէտք է գիտնայ ինքզինքը յարգել, որպէսզի յարգուի: Անտարբեր չենք կրնար մնալ, եւ պէտք չէ մնանք:

Կը խնդրենք Ձեր մասնակցութիւնը բերել ներքոյիշեալ խնդրագրին.-

Սեղմեք  Խնդրագիր Զուիցերիոյ Առաքելական Եկեղեցւոյ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 comment
  1. Boring

    What’s the point in discussing 20-year-old issues, unless one is a historian? No one can turn time back. I supported the Church 20 years ago, as I do it today. An institution does not depend on single individuals. 

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ՀՈԼՈՎՈՅԹԸ

Վիգէն Թոսունեանի ներքոյիշեալ գրութիւնը «թեքնիք» պատճառներով վրիպած էր մեր ուշադրութենէն եւ ժամանակին չէր հրատարակուած:  Այսուհանդեձ վերլուծումն ու մեկնաբանութիւնը…
Read More