Գինեձօն – Book Launch – Պարոյր Աղպաշեան

1 comment
 1. “Թքել եմ քո գրչին ու փողին էլ վրան”

  Շնորհիւ ՀԲԸՄ-ին բացառաբար Արեւմտահայ Հրատարակութիւնները եւ նոյնիսկ Գինեձօները կը նպաստաւորուին:

  Երկու հրատարակութիւններն ալ ցոյց կու տան:

  Առաջինը, Հայու ոգին, որ Հայը կը մնայ առթուն, Ազգային Գիտակցութեամբ եւ երկրորդը, որ հայը չի մոռնար եւ կ՝ապրի իր կորսուած հայրենիքով, օր մը վերադառնալու յոյսով:

  Հայրենիքի մէջ, ուր ՀԲԸՄ-ը կը թերանայ, մեր մտաւորականները կը մնան անյոյս, իրենց երկար տարիներու աշխատանքին հրատարակութեանց համար. անոնք կ՝ըսեն, «Աւաղ փառացն Սովետական Հայաստանին», այն ժամանակ որ մտաւորականներուն գործերը կը հրատարակուէին տասնեակ հազարներով, առանց մտահոգութեանց:

  Այս տողերը գրողս, պատիւն ունեցած եմ Երեւանի Բրոֆ. Հեղինակի մը չորս հատորները, բազմաթիւ տարիներու աշխատութիւններուն հրատարակութիւնը յանձն առնելու եւ գինեձօնին նպաստելու, միշտ մեծ ուրախութեամբ, հեղինակին:

  Որպէս մեկենաս, հրատարակութեանց առաջինը ձօնած եմ ՀԲԸՄ-ին:

  Շնորհաւորութիւններս Տէր եւ Տիկ. Աղպաշեաններուն եւ ՀԲԸՄ-ին, եւ երկար կեանք եւ գրական աշխատանք:

  Այստեղ յիշեմ Միքայել Նալպատեանի խոսքը, «Թքել եմ քո գրչին ու փողին էլ վրան եթէ շահ չունի ատկից Հայաստան»

Comments are closed.

You May Also Like