Գինեձօն – Book Launch – Պարոյր Աղպաշեան

1 comment
 1. “Թքել եմ քո գրչին ու փողին էլ վրան”

  Շնորհիւ ՀԲԸՄ-ին բացառաբար Արեւմտահայ Հրատարակութիւնները եւ նոյնիսկ Գինեձօները կը նպաստաւորուին:

  Երկու հրատարակութիւններն ալ ցոյց կու տան:

  Առաջինը, Հայու ոգին, որ Հայը կը մնայ առթուն, Ազգային Գիտակցութեամբ եւ երկրորդը, որ հայը չի մոռնար եւ կ՝ապրի իր կորսուած հայրենիքով, օր մը վերադառնալու յոյսով:

  Հայրենիքի մէջ, ուր ՀԲԸՄ-ը կը թերանայ, մեր մտաւորականները կը մնան անյոյս, իրենց երկար տարիներու աշխատանքին հրատարակութեանց համար. անոնք կ՝ըսեն, «Աւաղ փառացն Սովետական Հայաստանին», այն ժամանակ որ մտաւորականներուն գործերը կը հրատարակուէին տասնեակ հազարներով, առանց մտահոգութեանց:

  Այս տողերը գրողս, պատիւն ունեցած եմ Երեւանի Բրոֆ. Հեղինակի մը չորս հատորները, բազմաթիւ տարիներու աշխատութիւններուն հրատարակութիւնը յանձն առնելու եւ գինեձօնին նպաստելու, միշտ մեծ ուրախութեամբ, հեղինակին:

  Որպէս մեկենաս, հրատարակութեանց առաջինը ձօնած եմ ՀԲԸՄ-ին:

  Շնորհաւորութիւններս Տէր եւ Տիկ. Աղպաշեաններուն եւ ՀԲԸՄ-ին, եւ երկար կեանք եւ գրական աշխատանք:

  Այստեղ յիշեմ Միքայել Նալպատեանի խոսքը, «Թքել եմ քո գրչին ու փողին էլ վրան եթէ շահ չունի ատկից Հայաստան»

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Կորուստ Մը Եւս

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 8 Սեպտեմբեր 2016 Համացանցային Keghart.com-ն ալ անցաւ պատմութեան գիրկը։ Ան հերոսի նման գլուխը…
Read More