“Միակ վերապրողը՝ Ռուսահայաստանը…”

Այս օրերուն խորհրդակցութիւններ կ'ընթանան Հայաստանի ապագայ աշխարհաքաղաքական արեւելումի մասին. այս կապակցութեամբ ընթերցողներուն յատկանշական փոքր հատուած մը կը ներկայացնենք Մեթր Գ. Տէտէրեանի Սիոնիզմի Մահացող… Նորագոյն Առասպելը ընդարձակածաւալ   յօդուածէն:- Խմբ.

Մեթր Գ. Տէրտէրեան, Պէյրութ, 12 Օգոստոս 2018

… նախ վերյիշեցնենք, թէ Սիոնիզմը՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններու դէպի Արեւելք տարածուելու ռազմաքաղաքական ծրագրի Միջին Արեւելքի առաջին գիծի պաշտպանութեան մարտկոցն է։ Այլ խօսքով, ՕԹԱՆ-ի զինական ուժի ոչպաշտօնական, պահեստի մասը (իսկ Թուրքիա՝ անոր պաշտօնական մասը…)։

Նաեւ՝ Սիոնիզմը հայ ժողովուրդի թիւ մէկ թշնամին դարձաւ, քանի որ ինք եղաւ՝ ոչ միայն Մեծ Եղեռնը գործադրող Երիտթուրքերը կազմակերպողն ու ղեկավարողը, այլեւ՝ անոնց Փանթուրքիզմի ծրագիրը մշակողը՝ գերմանացի, լեհ, ֆրանսացի, հունգարացի եւ աւստրիացի հրեայ-սիոնիստ պատմաբաններու միջոցով, որոնք հնարեցին «Մեծն Թուրան»ի առասպելը եւ Երիտթուրքերը մղեցին «վերականգնելու» պատմութեան մէջ անգոյ այդ կայսրութիւնը, որուն առաջին քայլը պիտի ըլլար՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի միջեւ ստեղծել հողային անմիջական կապ, զոր կարելի էր ստեղծել միայն ու միայն, զայդ խոչընդոտող Արեւմտեան եւ Արեւելեան Հայաստաններու վերացումով։

Այս օրերուն խորհրդակցութիւններ կ'ընթանան Հայաստանի ապագայ աշխարհաքաղաքական արեւելումի մասին. այս կապակցութեամբ ընթերցողներուն յատկանշական փոքր հատուած մը կը ներկայացնենք Մեթր Գ. Տէտէրեանի Սիոնիզմի Մահացող… Նորագոյն Առասպելը ընդարձակածաւալ   յօդուածէն:- Խմբ.

Մեթր Գ. Տէրտէրեան, Պէյրութ, 12 Օգոստոս 2018

… նախ վերյիշեցնենք, թէ Սիոնիզմը՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւններու դէպի Արեւելք տարածուելու ռազմաքաղաքական ծրագրի Միջին Արեւելքի առաջին գիծի պաշտպանութեան մարտկոցն է։ Այլ խօսքով, ՕԹԱՆ-ի զինական ուժի ոչպաշտօնական, պահեստի մասը (իսկ Թուրքիա՝ անոր պաշտօնական մասը…)։

Նաեւ՝ Սիոնիզմը հայ ժողովուրդի թիւ մէկ թշնամին դարձաւ, քանի որ ինք եղաւ՝ ոչ միայն Մեծ Եղեռնը գործադրող Երիտթուրքերը կազմակերպողն ու ղեկավարողը, այլեւ՝ անոնց Փանթուրքիզմի ծրագիրը մշակողը՝ գերմանացի, լեհ, ֆրանսացի, հունգարացի եւ աւստրիացի հրեայ-սիոնիստ պատմաբաններու միջոցով, որոնք հնարեցին «Մեծն Թուրան»ի առասպելը եւ Երիտթուրքերը մղեցին «վերականգնելու» պատմութեան մէջ անգոյ այդ կայսրութիւնը, որուն առաջին քայլը պիտի ըլլար՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի միջեւ ստեղծել հողային անմիջական կապ, զոր կարելի էր ստեղծել միայն ու միայն, զայդ խոչընդոտող Արեւմտեան եւ Արեւելեան Հայաստաններու վերացումով։

Այլ խօսքով, հայ ժողովուրդի գոյութենական թշնամիներն են՝ Արեւմտեան իմփերիալիզմը, Սիոնիզմը եւ ասոր ձեռնասունը եղող Փանթուրքիզմը։ Այսինքն՝ իմփերիալիստական ԱՄՆ-ի, փանթուրքական Թուրքիոյ եւ սիոնական Իսրայէլի տարատնկեալ պետութիւնները կը սպառնան՝ Միացեալ Հայաստանի լինելութեան… եւ՝ ոչ միայն միացեալ Հայաստանի, այլեւ՝ Ռուսաստանի եւ Իրանի (Պարսկաստանի)։ Այս վերջինին Արեւմտեան կէսը, որ կը կոչուէր պարսկական Ատրպատական, այս երեքին կողմէ կը նկատուի «Հարաւային Ատրպէյճան»։

Այս իսկ պատճառով, Ռուսաստան եւ Իրան դէմ են Փանթուրքիզմի ծրագրին, մեզի համար բարեբախտաբար, քանի որ այս երկուքը կը հանդիսանան ուրեմն մեր բնական դաշնակիցները՝ Փանթուրքիզմի վտանգին դէմ…։ Հետեւաբար ալ, երբ այս երկուքին ազգային գոյութենական շահերը կը համընկնին Միացեալ Հայաստանի ազգային գոյութենական շահերուն հետ, ուրեմն Միացեալ Հայաստանի աշխարհառազմագիտական արեւելումը պէտք է ըլլայ՝ ռուս-իրանեան, եւ ոչ թէ՝ Արեւմտաթրքական։ Եւ արդէն, պատմական իրողութիւն է այն, որ երեք Հայաստաններէն միակ վերապրողը եղաւ Ռուսահայաստանը… իսկ այսօրուեան իրողութիւնը այն է, որ ներկայ Արեւելահայաստանի աշխարհին բացուող միակ դուռը՝ Իրանն է…։

– Հայ ժողովուրդին համար անձնասպանական արեւելում է Արեւմտաթրքականը, զոր երբ հետապնդեց իշխանութեան հասած հայկական կուսակցութիւն մը, պատճառ եղաւ ազգակործան սխալներու եւ անվերականգնելի կորուստներու՝ մարդկային եւ տարածքային, սկսած Երիտթուրքերու հետ գործակցութենէն մինչեւ քրիստոնեայ Եւրոպայէն սպասելով միջամտութիւն ի նպաստ մեր ժողովուրդին… ի զուր տեղ (այս մասին ծանօթ է մեծ հայասէր Ֆրիտժոֆ Նանսէնի քննադատութիւնը…) եւ ի զուր տեղ, մեր «յեղափոխական» կարծուած երգերուն մէջ կը սպասէինք, որ մեր ճակատագրին համար Եւրոպայի աչքէն «արտասուք սողար» (Հերոս մռնչեց՝ Սուլթան դողդողաց, Եւրոպայի աչքից՝ արտասուք սողաց…), մինչեւ՝ Կիլիկիոյ ֆրանսական դաւաճանութիւն,

– եւ Սեւրէն յետոյ՝ հակառակ Ուիլսոնեան իրաւարար վճիռին, Ազգերու Լիկայի մերժումը՝ Հայաստանի անդամակցութեան, Պաթումի ստրկական դաշնագիր (հակառակ Սարդարապատի յաղթանակին…),

– Ալեքսանդրապոլի անձնատուական թրքամոլ դաշնագիր (հակառակ՝ Նոյեմբեր 29-ով հաստատուած Սովետ Հայաստանի իշխանութեան),

– մինչեւ՝ 1921 թ. Փետրուար 18-ի արկածախնդրութիւն, ապաւինելով Թուրքիոյ զինուորական աջակցութեան,

– եւ յաջորդ ամիս՝ Մարտ 16-ին, Մոսկուայի մէջ տեղի կ՚ունենար թուրք-սովետական համաձայնագրի բանակցութիւն, որուն Սովետ Հայաստանի պատուիրակութիւնը իրաւունք չունեցաւ մասնակցելու, Փետրուար 18-ին տապալած ըլլալով սովետական իշխանութիւնը հոն, եւ սովետ պատուիրակութեան ղեկավարութիւնը հանդիսացող Չիչերին-Գարախանեան երկեակը պատրաստ էին զօրավիգ կանգնելու Սովետ Հայաստանի իրաւունքներուն, եւ՝ Ալեքսանդրապոլի թրքանպաստ եւ հայավնաս դաշնագրի չեղեալ հռչակումին, եւ՝ թուրքերը յաջողեցան պահպանել Ալեքսանդրապոլի անվաւեր դաշնագիրը, զոր ստորագրող հայկական կողմն էր, որ այդ պահուն, գրաւած էր Հայաստանի իշխանութիւնը… (Այս պատմական հայավնաս եւ թրքանպաստ փաստը մեծ գոռոզութեամբ յիշած է Քեազըմ Գարապեքիր Փաշան, իր «Մեր Անկախութեան Պատերազմը» վերնագրով եւ 1200 մեծ չափի էջերէ բաղկացած հատորին մէջ – տես՝ Kâzım Karabekir, İstiklal Harbımız, էջ 989)։

-Եւ մինչեւ նացի Գերմանիոյ հետ գործակցութիւնը Սովետ Միութեան դէմ, իսկ Բ. Աշխարհամարտէն վերջ ալ՝ ցուրտ պատերազմի թէժ օրերուն, ամերիկեան իմփերիալիզմի հետ գործակցութիւնը Սովետ Միութեան դէմ, ուրեմն նաեւ՝ Սովետ Հայաստանի դէմ, գրաւելով Կիլիկիոյ Աթոռը եւ Ս. Էջմիածնի թեմեր, եւ զանոնք հակադրելով՝ Ս. Էջմիածնի Աթոռին եւ Երեւանի իշխանութեան։

Արեւմտաթրքական արեւելումին հետեւող այս հայկական կուսակցութեան ղեկավարները՝ ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ համար անտես առած են Մեծն Խաչատուր Աբովեանի քաղաքառազմագիտական արեւելումի այն պատգամը, զոր ան իր ժողովուրդին տուած է իր «Վէրք Հայաստանի» վէպի հերոսին՝ Աղասիի գոհաբանական խօսքին ընդմէջէն, որ կ՚ըսէ. «Օրհնուի՛ էն սհաթը, որ ռսի ոտը դրուեց մեր հողին…»։

NB Readers who happen to read Maitre Derderian's entire text Սիոնիզմի Մահացող… Նորագոյն Առասպելը may wonder what տարատնկեալ is. Nearest translation in English is implanted.

21 comments
 1. Մեթր Գ. Տէրտէրեան

  Անսահման ուրախ եմ որ տակաւին Մեթր Տէրտէրեանին նման խելացի և հանճարեղ Հայեր գոյութիւն ունին: Մեթր Տէրտէրեանին յօդուածը «Միակ Վերապրողը՝ Ռուսահայաստանը» կարճ, կտրուկ և հզօր յօդուած մըն է ուր յիշուած է նաև Հայ մեծ մտաւորական Խաչատուր Աբովեանին հիւսած ադամանդեայ նախադասութիւնը «Օրհնուի՛ էն սհաթը, որ ռսի ոտը դրուեց մեր հողին…»: Երանի հասկցողներուն, իսկ չհասկցողներուն ալ շատ բարեւ և մնաք բարով:

  1. The Plot

   Mr. Mesrob,

   Why don't YOU provide counter sources to disprove Maitre Derderian's points…?

   1. Don’t you think it’s logical
    Don't you think it's logical and common practice that the claimant provides the evidence? After the claim offers evidence, people who don't agree with the claim provide their rebuttal. 

    1. Suspicious?

     What evidence? If the huge volume of evidence that the world has to prove the Armenian genocide was not enough to convince the "denialist" bloc of its authenticity, then what kind of evidence you require from Maitre Derderian to put forward in order to satisfy your suspicion?

     1. Need for Evidence

      David,
      Just because Turkey and Co. deny the Genocide of Armenians despite tons of evidence, it doesn't follow that we should throw up our hands and without evidence accuse Zionist Jews of having a hand in our genocide. If I understand you correctly, you're saying that since some people deny the veracity of our genocide then we should feel free to accuse–without proof–Zionist Jews of conspiring against us. This is an act of desperation. It's also rash and harmful to Hye Tadd.

     2. The Deunmes, Zionists and wartime “heroes”

      Of course, acknowledging the relation of the Deunmes with the Zionosts makes it difficult for the recognition of the Armenian Genocide and the struggle for Hye Tadd.  It's complicated with another matter. At the time of the world war II, the Zionists were struggling to create a homeland for the Jewish people in Palestine while Armenian "heroes" like Njteh and Dro were siding with Hitler. That's a pretext for the Zionists not only not to recognise the Armenian Genocide but also prevent other countries like the United States from recognising the Armenian Genocide.

       

     3. Early Jewish anti Armenian moves.

      Dro and Karekin Najdeh may have sided with Hitler, not because of anti-Semitism, but because of two reasons: First and foremost, the Turks were about to invade Armenia and destroy what was left of it. The Armenians needed to have some input into the future of Nazi  occupied Armenia. Two, the Germans were the only game in town capable and willing to fight. Two decades earlier the Allies, our allies sold us down the river to the Turks.

      As to anti Semitism. 33,000 Armenians served for the Wehrmacht, and 450,000 Armenians served the Soviet Union. More from Allied countries. Armenia lost 450,000 men in second WW out of a population of perhaps 2 million. The flower of our nation. All to partially save Jews. The Armenian SS units were pulled off the front lines and sent to Guard duty in Zeeland. There they revolted, asked the British for help to overthrow the Germans, but they were refused. That unit whenever they caught any Jews, they concealed them in their Nazi uniforms until they were handed over to the underground. A few were caught and executed, their graves are still there venerated by the local people. Everyone is grateful to them for what they did, except the Jews. There's no profit in it.

      My father risked all our lives bribing the Romanian Camp commander to get Jews out and to safety to Basarabia. My Grandfather's sister's son, Manughian was the leader and organizer of the "Machineux"mostly, an anti Nazi French underground organization, made up mostly of French Armenians.

      So show me one instance where an Armenian hurt a Jew, or show me one instance where a Jew helped an Armenian, and I will eat Kosher. 

     4. Dear Edward

      Dear Edward,

      Thank you for your note with a personal touch — telling about your family. You make some novel assertions.

      I wonder whether you have any documents or corroborating evidence that back your statements. Please, if you don't mind, forward it to Keghart.com for verification or to any other reputable Armenian entity.

      You mention "Zeeland". Could you please clarify its location?

     5. The Location of Zealand

      The Location of Zealand is in the Northern Atlantic. A Scandinavian region. There is a video produced by one of the "flower children", an illegitimate child, a product of local women and Armenian men–very elaborate, very moving. Also the pictures of the graves, the memorial service held for them is well documented in the Asbarez archives. The video was first called "the women of Zealand" then it dissapeared from the internet, only to appear as "Zealand's women in Nazi arms". I have not had a chance to see the second production, but I bet it is a rehashing of the story in an unkind manner.

      As to my father's story, there was more to that. Galati in Romania was a typical European town in some ways, but atypical in others. Atypical, because it had 11,000 Armenians, 17,000 Jews and like number of Greeks, with only a small number of Romanians. My father was a factory owner; he fell in love, or lust with a cute freckled Jewish girl. Apparently it was serious, because there was talk of an abortion. Soon she was arrested  as a Jew. My dad went to see the Concentration camp commander, dropping gold coins along the way, eventually reached him and he happened to be a childhood friend of his. An Armenian.

      He got her out, and then family members, then others until he was denounced. How do I know that it's true? One day my dad and I were in Santa Monica,  California, by the peer, and we went to a hot-dog stand. There, my dad and that woman recognized each other. How do you make that up? 

     6. Reply to Mr. Edward Demiraiakian

      Dear Mr. Edward Demiraiakian,

      I am afraid, from now on you are going to eat only Kosher.

      At the time of world war II, the total number of the population in Armenia didn't exceeded the 1.500.000; 600.000 Armenians from Armenia participated in world war II, the number of the Armenian victims was between 200.000-300.000.
       
      It's very shameful that Njteh and Dro sided with Hitler; they fought against our homeland and our compatriots while most of the countries who were involved in the war were fighting against the Nazis. Njteh passed away while serving a prison sentence for treason, Dro was spying for the Americans and could escape.

      Not long ago, the statue of Njteh was erected in Armenia.

      Of course, there were also some Jews who did good work for the Armenians, like for example the author of  "The Fourty Days of Mousa Dagh" Franz Werfel, Henry Mogentau and others. (kosher).

      I am very happy that your ancestors saved Jewish lives; my grandmother saved also hundreds of Jews in Palestine. Unfortunately, the Jews keep on calling us goim. 

     7. Sireli Mesrob

      Sireli Mesrob,
      There is a term in law called Res Ipsa Loquitur which means the thing proves itself. The fact that every minority under the rule of the so called "Deunme" Turks of the Ittihad ve Terakke was persecuted in Turkey but the Jewish community, is enough proof in itself, to many. 

    2. Your reply
     Your reply is enough evidence that you know nothing about the history of the Armenian Genocide, about the Identity of the perpetrators of the Armenian Genocide and about the Armenian political parties who collaborated with the perpetrators of the Armenian Genocide, poor you.

  2. Remembering Khachatur Abovyan
   We don’t have selective memory and we remember everything that Abovyan said.
   “Ռըսին գլխըներդ դուք ղուրբան չտաք, նրա հետ սիրով սրտով չմիանաք: Ու էսպէս թշուառ, տարաբախտ մնաք: “
   Խաչատուր Աբովեան

   And below a quote from Gospel of  Sovereignty.
   Երանի՜ անոնց, որոնք աս տողերը հասկցան, քանզի անկախ պետականության հիմնման նախահայրերը պիտի ըլլան:
   Երանի՜ անոնց, որոնք աս տողերը հասկցան ու գօրծի դրեցին, քանզի ինքիշխան պետականություն ունենալուն պիտի արժանանան:
   Անիծվե'ն անոնք, որոնք օտարի սապոգին գօրծակալը դառան:
   Իսկ չհասկցողներուն ալ շատ բարեւ:

   1. Betrayals and Facts

    1. Betrayal of the Treaty of Sevres. Woodrow Wilson.
    2. The recognition of the Armenian Genocide by Russia, not by the United States
    3. Erection of the Armenian Genocide Monument Dsidsernakabert in Armenia during Soviet Time. Also Sardarabat.
    4. Treaty of defending Armenia's borders  by Russian forces, not Europe, not USA
    5. Our pride, the Soviet Armenian intellectuals like Victor Hampartsoumian, Migoyan brothers, Aram Khachadrian, Tatoul Altunyan, Arno Babajanian, Silva Gaboudigian, Margaritta Shahinian, Ofelia Hampartsoumian, Dikran Bedrossian, Barouyr Sevag, Shiraz etc. The chain is too long. 

    How dare we ignore?

    1. Remembering G․ Washington

     “The Nation, which indulges towards another an habitual hatred, or an habitual fondness, is in some degree a slave. It is a slave to its animosity or to its affection, either of which is sufficient to lead it astray from its duty and its interest"

     «Այն ազգը, որը մշտական ատելություն կամ մշտական համակրանքի զգացում է տածում հանդեպ ուրիշ ազգի, ինչ որ տեղ դառնում է իր չարության կամ հակվածության ստրուկը. դրանցից յուրաքանչյուրը բավական է նրան շեղելու իր պարտականություններից և շահից»։

     Ջորջ Ուաշինգտոն, George Washington (1732-1799)

 2. The Plot Against Armenians

  Mr. Derderian's letter is interesting, passionate, and is replete with a wide array of information and opinion. Over the years I have read a variety of allegations–but little proof–that Zionists/Jews were behind the Genocide of Armenians.

  And why did the Jews want to see Armenians eliminated? Take your pick of the plots:

  1. Armenians of the Ottoman Empire were commercial rivals of the Jews. The elimination of the Armenians would open the field to Jews.
  2. The Genocide was a result of Rothschild greed. The Rothschilds saw the Armenian-led unions of the Baku oilfields as a threat to Rothschild investments. The allegation continues: because the Baku-originated pipeline would someday cross Western Armenia (where millions of "troublesome" Armenians lived), the Armenians had to be eliminated. The Young Turks/Donmeh Young Turks were told by the Rothschilds to launch the Genocide to make Asia Minor safe for the Rothschild investments. 
  3. Mr. Derderian's allegation that it was Jewish historians from half-a-dozen European countries who invented and promoted the Panturanic legend. He doesn't say why Jews/Zionists promoted Panturanism. Mr. Derderian doesn't provide evidence/sources for his allegations. As well, being Donmeh doesn't mean a person is a Zionist. Because Ataturk could recite a Jewish prayer doesn't mean he was a Jew.

  Nowadays Israel works against the interests of Armenia through its close commercial, military, diplomatic and political ties with Azerbaijan. However, the current dismal relations between Armenia and Israel don't mean Zionist Jews were behind the Genocide.

  Every other week we see journalists–Israeli or American Jews–write opinion pieces against Armenia and Armenians, accusing us of antisemitism, of being aggressors, and of supporting ASALA. The false accusations are intended to boost Tel Aviv's friend Azerbaijan and the Jewish state's relationship with Baku. Mr. Derderian gives ammunition to these hired guns to besmirch our reputation.

  Mr. Derderian, please provide credible sources for your view that Jewish/Zionists participated in the Genocide of Armenians. 

  1. Evidence of Jewish Genocide of the Armenians

   Dear Mesrob, You want evidence? Here are some from foreign sources:

   Please read Christopher Bjerkins' "Jewish Genocide of the Armenians" a Jew himself.

   Also read an article published in Russia Insider couple of months ago which gives names and dates of who did what and when going back to early 18th century, just one name sticks in my mind; Emanuel Carousso who told the Sultan that Armenians were plotting a coup aginst him and the Sultan responded by masacering 300,000 Armenians between 1890 and 1895.

   Also watch Hamlet Nercessian's TV presentation, now on Utube, who goes all the way back to the Bible/Tora and cites from the Bible: "Amaleks must be eliminated so that Messiah could come" and guess who the Amaleks are?

   Also read the articles published by brother Nathaniel (a Jew who became Orthodox priest)

   If you need more proof you have to do some research yourself.

    1. Amaleks
     According to Hamlet Nersessian, the Amaleks are the Arian race from the north, the Armenians.

Comments are closed.

You May Also Like