500 Years of Armenian Printing

1 comment
  1. Monument sign

    “We’ve entered the land of books,” reported the invaders in surprise, after the first Arab invasion of Armenia. From a land of books far away from Armenia’s cradle, in Venice in the year 1512, Hakob Meghapart, who worshipped manuscripts, printed the first Armenian book; this was altogether ten decades after Gutenberg’s invention of printing. Typography held an important role and was a turning point in the lives of the people of Armenia: after writing was invented, the literature and writing in translation that were established independently over ten centuries were given new life a new perspective for development arose. Knowledge was secured indeed by its eternal presence.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Յիշե՞լ թէ՞ Չյիշել․․․Երկուստեք Ցաւալի

Հայկական պետականութեան վերականգնման հարիւրամեակին առիթով բազմաթիւ սերտողութիւններ ու մենագրութիւններ արձանգրուեցան. նոյնպէս ճառեր ու բանախօսութիւններ արտասանուեցան խանդավառ տօնախմբութիւններու ընթացքին: …
Read More