A Crime with No Name, an Apology with No Agency

17 Town Meeting Television, November 2013

A Crime with No Name, an Apology with No Agency: Armenian Genocide as Reconstructed by Turkish Intellectuals, by Ayda Erbal is sponsored by the Middle East Studies and Holocaust Studies Programs, and the Department of History at the University of Vermont.


 

17 Town Meeting Television, November 2013

A Crime with No Name, an Apology with No Agency: Armenian Genocide as Reconstructed by Turkish Intellectuals, by Ayda Erbal is sponsored by the Middle East Studies and Holocaust Studies Programs, and the Department of History at the University of Vermont.


 

Ayda Erbal teaches Middle Eastern Politics and Democratic Theory, as adjunct professor of politics at New York University, Department of Politics. She is interested in democratic theory, the politics of "post-nationalist" historiographies in transitional settings, the political-economy of mass violence and state formation, and the politics of apology. An award winning filmmaker on the side, Erbal is in the process of writing her second narrative short-film "Meligone". Erbal is also a published short-story writer and one of the founding editors of Azad Alik, a multilingual politics blog primarily dealing with minority issues in Turkey. Erbal also occasionally contributes to newspapers and magazines in Turkey, France and the United States.

 

You May Also Like
Read More

Կորուստ Մը Եւս

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 8 Սեպտեմբեր 2016 Համացանցային Keghart.com-ն ալ անցաւ պատմութեան գիրկը։ Ան հերոսի նման գլուխը…
Read More