A Discussion About Current Affairs: The Georgian Crisis & “Football Diplomacy”: Q&A In Armenian

 

Watch the following videos:

Their Impact On Armenia & Armenians

 

Q&A and Closing Remarks (in Armenian)

 

Watch the following videos:

Their Impact On Armenia & Armenians

 

Q&A and Closing Remarks (in Armenian)

You May Also Like
Read More

ԻՆՉԵՐԵ՞Ն ԵՆՔ… ԼՍՈՒՄ

(Վասն բազմաչարչար հայերենի) Ալեքսանդր Թոփչյան, Հոկտեմբեր, 2007թ. Ժյուլ Վեռնի վեպերից մեկում այսպիսի տեսարան կա. Ժակ Պագանելը, հեռավոր Ավստրալիայի…
Read More