A Discussion About Current Affairs: The Georgian Crisis & “Football Diplomacy”: Q&A In Armenian

 

Watch the following videos:

Their Impact On Armenia & Armenians

 

Q&A and Closing Remarks (in Armenian)

 

Watch the following videos:

Their Impact On Armenia & Armenians

 

Q&A and Closing Remarks (in Armenian)

You May Also Like
Read More

ԼԱՒԸ, ԳԷՇԸ ԵՒ ՏԳԵՂԸ

Վեթերան մանկավարժ, խմբագիր, ազգային գործիչ եւ գիրքերու հեղինակ Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի ներքոյիշեալ գրութիւնը հրատարակութեան յանձնուած էր նոյեմբեր 7-ին:…
Read More