A Discussion About Current Affairs: The Georgian Crisis & “Football Diplomacy”:Their Impact On Armenia & Armenians

By Narineh Harutyunian, Armenia, Published in Actual Policy Journal, 18 September 2008

 

The soccer match between the teams of Armenia and Turkey came to be an event focusing the attention of the international community on problems of history in Armeno-Turkish relations.

By Narineh Harutyunian, Armenia, Published in Actual Policy Journal, 18 September 2008

 

The soccer match between the teams of Armenia and Turkey came to be an event focusing the attention of the international community on problems of history in Armeno-Turkish relations.

You May Also Like
Read More

Կրակը մարե՛լ պէտք է

Սոյն ելոյթը արտասանուած է 10 Փետրուար 2014-ին Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Հիւսիսային ԱՄՆ–ի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդարանին մէջ տեղի ունեցած Սուրիահայութեան…
Read More