ACCA Members Meet with Prime Minister Harper

March 4, 2015

Scarborough, ON

Today, members of the Armenian Canadian Conservative Association (ACCA) met with Canadian Prime Minister Stephen Harper shortly after he announced upcoming changes to legislation affecting Canada’s justice system.

The Prime Minister was accompanied by the Honorable Peter MacKay, Minister of Justice, and Ms. Roxanne James, the Parliamentary Secretary to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

March 4, 2015

Scarborough, ON

Today, members of the Armenian Canadian Conservative Association (ACCA) met with Canadian Prime Minister Stephen Harper shortly after he announced upcoming changes to legislation affecting Canada’s justice system.

The Prime Minister was accompanied by the Honorable Peter MacKay, Minister of Justice, and Ms. Roxanne James, the Parliamentary Secretary to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

Approximately twenty ACCA members were present, led by their Chair Vatche Demirdjian and Vice-Chair Sevan Hajinian, who reiterated to the Prime Minister the organization’s support for Canada’s Conservative Government and its governing principles.

After Prime Minister Harper congratulated ACCA members for the founding of their organization, Ms. Hajinian provided the Prime Minister with a copy of her book, The Armenian Genocide Denied.

For further information, media representatives may contact:
Armenian Canadian Conservative Association
[email protected]
416-317-8972

You May Also Like
Read More

Հնչակեան կուսակցութեան կազմաւորումը եւ քսան կախաղաններու մասին անդրադարձը եւրոպական մամուլի ու դիւանագիտական թղթակցութեանց մէջ. Հեղինակ՝ Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեան

Արամ Սեփեթճեան, Պէյրութ, 17 Մարտ 2020 Սոյն հատորին հեղինակը աստուածաբանութեան եւ փիլիսոփայութեան դոկտորի իր գիտական աստիճանով (1993), հայագիտական…
Read More