An Artist’s Journey

 

 

 

1 comment
 1. An Artist’s Journey

  Thank you Keghart for the little push.

  Folks-  come one, come all to this pre-Christmas evening. It is for a good cause,  our Armenian cause.
  This 385 page art book, just published, has an Armenian section of paintings that I painted while in our homeland. There are a limited number of books,  we would like to see how it will do before printing more books as they are expensive to print.
        

  Merry Christmas to all.

  Gerard Paraghamian
   

Comments are closed.

You May Also Like

Ի՞նչ Կը Մտածէ Միւս Թուրքը

Ներքոյիշեալ երկու յօդուածները ուղարկուած Թուրքիոյ պետական հարուածէն առաջ, էլեքթրոնային նամակատուփին հետ առնչուած թեքնիք պատճառներու բերումով չէին հրատարակուած. յապաղումով…
Read More