April 24 Triptych (In Armenian)

By Hagop Angaladian P. Eng. Honorary Consul of the Republic of Malawi in Montréal 1988 – 2007

" . . . they rejoiced with tiny successes, they weaved magical dreams . . . Future was not what it used to be . . ."

By Hagop Angaladian P. Eng. Honorary Consul of the Republic of Malawi in Montréal 1988 – 2007

" . . . they rejoiced with tiny successes, they weaved magical dreams . . . Future was not what it used to be . . ."

 

You May Also Like
Read More

Հիմա Ի՞նչ

Հրայր Կարապետեան, Վիեննա, ԱԱՀ, 15  Սեպտեմբեր 2015 «Հող պահանջեցինք, երբ հողային պահանջ կրնան ներկայացնել միայն պետութիւններ, իսկ հայրենի…
Read More