Armenian Contribution to Ottoman Empire & Turkey1 comment
  1. Armenian Contribution to Ottoman Empire and Turkey

    A beautifull presentation full of interesting historical facts.  The only thing that was missing was the mentioning of Armenian contribution to the arts of ceramics, pottery, mosaics, and in general, the crafts.
    Thanks for the effort.
     

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Կորուստ Մը Եւս

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 8 Սեպտեմբեր 2016 Համացանցային Keghart.com-ն ալ անցաւ պատմութեան գիրկը։ Ան հերոսի նման գլուխը…
Read More