Armenian Contribution to Ottoman Empire & Turkey1 comment
  1. Armenian Contribution to Ottoman Empire and Turkey

    A beautifull presentation full of interesting historical facts.  The only thing that was missing was the mentioning of Armenian contribution to the arts of ceramics, pottery, mosaics, and in general, the crafts.
    Thanks for the effort.
     

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

100 + 1, Արցախ, Սփիւռք

(Անխուսափելի Մտորումներ Ու Մատնանշումներ)  Պարոյր Յ . Աղպաշեան , Պէյրութ, 24 Օգոստոս 2016 Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակը անցնելէ ետք, ակնկալելի…
Read More