ՍՐՏԱԳԻՆ ԿՈՉ ԵՒ ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ ՓՐԿԵՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆԸ

17 Մայիս 2020
ՍՐՏԱԳԻՆ ԿՈՉ ԵՒ ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ ՓՐԿԵՆՔ ՀԱՅԵՐԷՆԸ

Click here to read in French, German, Spanish and visit the signature box

Յարգելի հայրենասէր բարեկամ,

Արեւմտահայերէնը հասած է կործանման եզրին, սփիւռքահայութեան զանազան հատուածներուն մէջ հետզհետէ խորացող ձուլման եւ ազգային ինքնութեան կորստեան պատճառով։ Որպէս փրկութեան արմատական միջոց անհրաժեշտ է որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը պետական գերակայ շահ յայտարարէ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ։

Սակայն մեծ ցաւով կը նկատենք թէ՝ մեր հայրենիքին մէջ արեւելահայերէնը նոյնպէս վտանգուած է: Լեզուն ենթարկուած է օտար բառերու խորթ եւ անհարկի  ներմուծումներու, աղճատուած է օտար բառերու եւ եզրերու անշնորհք «հայացումներու» հետեւանքով։ Նորօրեայ «հայախօսներն» ու «հայագիրները» աղբամանի վերածած են մեր մայրենին՝ անհասկնալի դարձնելով արեւելահայերէնը։   Read More

Նախաձեռնողներ (այբբենական կարգով)
Այնթապլեան Յակոբ, Լոս Անճելըս, բժիշկ, բառարանագիր
Արթինեան Յովսէփ, Լիբանան, բանասէր, լրագրող
Գոճայեան Ասատուր, Անգլիա, ոսկերիչ
Գոճայեան Մինաս, Լոս Անճելըս, հայագէտ
Եազըճեան Գէորգ, Հայաստան, պատմաբան
Ելանկէօզեան Խուան Ռ. Ս, Արժանթին, երաժշտահան, բանաստեղծ
Եղիայեան Արմենակ, Լիբանան, ատամնաբոյժ, լեզուաբան
Էլլեզեան Հուրի, Գանատա, երկրաբան, բնապահպան
Թիւթիւնճեան Ժիրայր, Գանատա, լրագրող
Թումաճան Միհրան, Ա.Մ.Ն. Հայկական Համագումարի Արեւմտեան Շրջանի տնօրէն
Ճանոյեան Խաչիկ, Լոս Անճելըս, ապահովագրող, հասարակական գործիչ
Մանուկեան Էդգար, Գանատա, տնտեսագէտ, տնտեսագիտութեան թեկնածու
Մարտիկեան Ռազմիկ, Լոս Անճելըս, գործարար
Մարտիրոսեան Ալեքս, Գանատա, գործարար
Մկրտչեան Կարէն, Հայաստան, խմբագիր
Յարութիւնեան Անահիտ, Հայաստան, խմբագիր
Շխըրտըմեան Ահարոն, Լիբանան, ճարտարագէտ, խմբագիր
Չարչօղլեան Արմէն, Գանատա, աւագ գիտաշխատող
Պալեան Յակոբ, Ֆրանսա, խմբագիր
Պոյաճեան Բաբգէն, Գանատա, ճարտարապետ
Սարգիս Ատամ, Գերմանիա, բժիշկ
Սերայտարեան Սուրէն, Վիեննա, դիւանագէտ
Տեքմեզեան Ռուբէն, Թեքսաս ԱՄՆ, բժիշկ
Տեքմեզեան Սիլվա, Թեքսաս ԱՄՆ, բուժքոյր
Տէր Դաւիթեան Յարութ, Լոս Անճելըս, հրապարակագիր
Քոչարեան Ժիրայր, Բեռլինի պետ. Ազատ Համալսարանի հնդևրոպական և համեմատական լեզուաբանութեան հայկական բաժնի դասախօս

Հարգելի հայրենասեր բարեկամ,

Արևմտահայերենը հասել է կործանման եզրին՝ սփյուռքահայության զանազան հատվածների մեջ հետզհետե խորացող ձուլման և ազգային ինքնության կորստի պատճառով: Որպես փրկության արմատական միջոց անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական գերակա  շահ հայտարարի ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ:

Սակայն մեծ ցավով նկատում ենք, որ մեր հայրենիքում արևելահայերենը նույնպես վտանգված է: Լեզուն ենթարկվել է օտար բառերի ու եզրերի խորթ և անհարկի ներմուծումների, աղճատվել օտար բառերի ու եզրերի անշնորհք «հայացումների» հետևանքով: Նորօրյա «հայախոսներն» ու «հայագիրները» աղբամանի են վերածել մեր մայրենին՝ անհասկանալի դարձնելով այն: Read More

Dear compatriot,

Western Armenian is at the brink of extinction due to the widespread assimilation and loss of national identity in various parts of the Diaspora. Armenia must take on the protection of the language.

We note, however, with great sorrow that Eastern Armenian is also endangered in our homeland. It has been damaged by the unnecessary injection of alien words and phrases. It is distorted by the clumsy “looks” of foreign-sounding words and phrases. “Armenian speakers” and “Armenian writers” have turned our mother tongue into garbage bin, making it incomprehensible. Read More

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИЗИВ И СОБРАНИЯ ПОДПИСЕЙ

Спасём Армянский язы́к

Уважаемый и дорогой соотечественник !

Западноармянский язык на грани гибели из-за поступенно усиления процесса ассимиляции в разных слоях диаспоры и потериях национальной идентичности. Как радикальное средство спасения необходимо, что Республика Армения обявила СОХРАНЕНИЯ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА государсвенным высшим интересом.

Мы, между тем, с большим сожалением отмечаем, что и восточноармянский язык на нашей Родине находится также в опасности по причине ненужного проникновения в него иностранных слов и фраз. Он искажается неуклюжими вставками и заимствованиями из других языков. «Армянские ораторы» и «Армянские писатели» превратили наш родной язык в мусор, делая его непонятным. Read More

1 comment
  1. Great effort!!
    However, I am surprised and dismayed that KEGHART has had to publish the Eastern Armenian ‘version’ of this article- presumably for our compatriots in Armenia. I wonder: is it that difficult for our Armenia compatriots to read and understand our wonderful Western Armenian language? A language which we have nurtured and produced masterpieces in literataure! I can read and undertsand every publication in the Eastern Armenian language, albeit with its unforgiveable foreign words which I have now begrudginly accepted them to be part of the Eastern Armenian language!
    On a side note, I was dicussing our languages with two of my friends from Armenia and we came to my much-hated word “Congret” ( as pronounced in Eastern Armenian) – Concrete in English – and they said that ‘Congret’ (i.e. “Concrete”) was an Armenian word! I vehemently argued that it was not an Armenian word! Do I need to say more?

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like