Armenian Women’s Association of Canada Celebrates its 10th Anniversary

Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian. Two Videos to watch.

Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian. Two Videos to watch.

 

Click on the Play button below to see the videos & Here to watch

Prof. K. I. Pilikian’s Presentation of Zabel Boyajian and her Art Work 

 

Highlights of Celebration
 

Already Ten Years

 You May Also Like
Read More

Հայկական Ծնունդը

Գրիգոր Գրաճեան, Պէյրութ, Դեկտեմբեր 2010 Ընտանեօք նստած ենք սեղանին շուրջ: Հայրիկը կը բաժնէ թղթիկներ, որոնց վրայ իր մաքուր…
Read More