Armenia’s Existential Threat & Hope (video)

Academician Ashot Melkonian’s interview on A1+

Those who are interested in changes of direction in contemporary Armenian historiography may be interested in watching this video. In addition it contains information about the Armenian Church in Jerusalem and Armenians in Turkey, Hamshens, Zazas, Alawis, etc

The idea of patrio-cide (or patricide, loss of motherland) is introduced. Ashot Melkonian advocates that legal experts study this matter and open a new chapter in international jurisprudence. He states that in 1965 Armenians agitated not for recognition of the genocide, but demanding our lands. He believes that Turkey derailed the matter turning it into an issue of recognition. Comparison is made between the Holocaust, ethnic cleansing in Kosovo and the Armenian case.

The interview is in Armenian and is about 27 minutes.

 

Academician Ashot Melkonian’s interview on A1+

Those who are interested in changes of direction in contemporary Armenian historiography may be interested in watching this video. In addition it contains information about the Armenian Church in Jerusalem and Armenians in Turkey, Hamshens, Zazas, Alawis, etc

The idea of patrio-cide (or patricide, loss of motherland) is introduced. Ashot Melkonian advocates that legal experts study this matter and open a new chapter in international jurisprudence. He states that in 1965 Armenians agitated not for recognition of the genocide, but demanding our lands. He believes that Turkey derailed the matter turning it into an issue of recognition. Comparison is made between the Holocaust, ethnic cleansing in Kosovo and the Armenian case.

The interview is in Armenian and is about 27 minutes.

 

Ապրիլի 24-ին Ավստրիայի ORF հեռուստաալիքով հեռարձակվել է հաղորդում Versteckte Armenier (թաքնված հայեր) կամ Konvertierte (կրոնափոխված) խորագրով: Հաղորդման մեջ պատմվում է Թուրքիայի արևելյան մասի հայերի մասին, որոնք ցեղասպանությունից հետո հարկադրաբար կրոնափոխվել են, որոնց ստիպել են օրական հինգ անգամ ալլահին աղոթել և որոնք թաքուն գիշերներն աղոթել են որպես քրիստոնյաներ:

Այդ ընտանիքների թվին է պատկանում նաև Վիեննայում բժշկություն ուսանող 23-ամյա Սելիմ Դեվլեթի ընտանիքը Թուրքիայի Դերսիմ նահանգից, ովքեր մինչև 1915թ Միրաքյան ազգանունն են կրել: Ուսանողուհին Վիեննայում սկսել է հաճախել հայ-առաքելական եկեղեցի, անցյալ տարի կնքվել է որպես քրիստոնյա, սովորել է հայերեն լեզուն: «Թաքնված հայերի» մասին է գրել Գերմանիայում ապրող թուրք գրող Քեմալ Յալջինը, որի դասախոսությանը մասնակցել է ուսանող Սելիմը:

You May Also Like