At the Stake

 

Dutch political cartoonist Arend van Dam's works have appeared in Time magazine, the Financial Times, and many other publications. Mr. van Dam is also a book illustrator and he lectures on organizational psychology. He has won a number of international awards, including the Golden Palm at the 1972 Salone Internazionale dell'Umorismo in Bordighera, Italy, and the prize of the Ministry of Rijkswaterstaat at the ninth Eindhoven Dutch Cartoon Festival.   

 

Dutch political cartoonist Arend van Dam's works have appeared in Time magazine, the Financial Times, and many other publications. Mr. van Dam is also a book illustrator and he lectures on organizational psychology. He has won a number of international awards, including the Golden Palm at the 1972 Salone Internazionale dell'Umorismo in Bordighera, Italy, and the prize of the Ministry of Rijkswaterstaat at the ninth Eindhoven Dutch Cartoon Festival.   

 

Click on Arend's World to view more of van Dam's works

You May Also Like

Ի՞նչ Կը Մտածէ Միւս Թուրքը

Ներքոյիշեալ երկու յօդուածները ուղարկուած Թուրքիոյ պետական հարուածէն առաջ, էլեքթրոնային նամակատուփին հետ առնչուած թեքնիք պատճառներու բերումով չէին հրատարակուած. յապաղումով…
Read More