At the Stake

 

Dutch political cartoonist Arend van Dam's works have appeared in Time magazine, the Financial Times, and many other publications. Mr. van Dam is also a book illustrator and he lectures on organizational psychology. He has won a number of international awards, including the Golden Palm at the 1972 Salone Internazionale dell'Umorismo in Bordighera, Italy, and the prize of the Ministry of Rijkswaterstaat at the ninth Eindhoven Dutch Cartoon Festival.   

 

Dutch political cartoonist Arend van Dam's works have appeared in Time magazine, the Financial Times, and many other publications. Mr. van Dam is also a book illustrator and he lectures on organizational psychology. He has won a number of international awards, including the Golden Palm at the 1972 Salone Internazionale dell'Umorismo in Bordighera, Italy, and the prize of the Ministry of Rijkswaterstaat at the ninth Eindhoven Dutch Cartoon Festival.   

 

Click on Arend's World to view more of van Dam's works

You May Also Like
Read More

Թուրքը Չի Փոխուիր

 Արմէն Քիւրքճեան, Թորոնթօ, 22 Ապրիլ 2016 17 Մարտ 1919: 1914-ին, իրաւագիտութեան դոկտորայի աստիճան ստացած բանաստեղծ, լրագրող, հրապարակախօս Արմին…
Read More