Keep Sharing the Truth Despite the Trolls

1 comment
  1. Good research….thank you!
    Manipulating the social perception is becoming popular, it is a dangerous trait. Imagine where these kids are headed with their poisoned anti-Armenian education. Maybe they are future dictators who can lie without blinking? Why not, right? …..the perfect lie makes you popular, even liked!….who cares if your supporters are fake?…as long as you stay in the office and keep lying to yourself, your people and the world….

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published.

You May Also Like
Read More

In Support of Karabakh

ÂÇÏáõÝù ϳݷݻÉáí Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõݪ   ²ñųÝÃÇÝÇ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ µáÕáùÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñ Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ, Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ »õ…
Read More