Battling Ontario Health Insurance Plan Over Surgery

May 30, 2011

"Sevan Hajinian suffers from agonizing back pain, and the surgery to correct it would be so complex that she has been unable to find a Canadian surgeon willing to do it. For three years, she has been offered little more than painkillers and crutches – making her the unwanted patient….she is locked in a health-care limbo." Globe & Mail

Please read the article and consider signing the petition which is reserved only to Canadian residents. Click on:

 
Please Circulate to your Canadian friends.


May 30, 2011

"Sevan Hajinian suffers from agonizing back pain, and the surgery to correct it would be so complex that she has been unable to find a Canadian surgeon willing to do it. For three years, she has been offered little more than painkillers and crutches – making her the unwanted patient….she is locked in a health-care limbo." Globe & Mail

Please read the article and consider signing the petition which is reserved only to Canadian residents. Click on:

 
Please Circulate to your Canadian friends.
You May Also Like
Read More

Լռելը Ոսկի Է՞

Հեղինակ՝ Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 23 Փետրուար 2010   Հակառակ հայկական առածի հաւաստումին, այս պարագային՝ անկասկած Ո՛Չ ։…
Read More