Abdullah the lizard

Raffi Bedrosyan, Toronto, 26 June 2020

This is a story told by Hrant Dink. It can partially explain the deep trauma of the Armenians who survived the 1915 Genocide but had nowhere to go and stayed in Turkey. It explains the trauma of the hidden Armenians who continued to live in Turkey. And it can partially explain Hrant’s state of mind in the last few months of his life before he was shot dead.

The year was 1918, in a village at the foot of Suphan Mountain (north shore of Lake Van, Sipan Ler in Armenian). An Armenian youngster had barely escaped the Genocide and had found refuge in this village belonging to the tribal leader Ismail. He had mixed in with the other villagers, trying to eke out a living. He lived in a dark corner of a stable, in a crack between two rocks, just like a lizard that darts into the crack at the first sight and sound of danger. He would come out to help with the harvest or other errands, earn a piece of bread with his honest labour, then rush back into his refuge in the stable.

His name was Abdullah among the villagers, in Arabic meaning ‘the servant or slave of Allah (God)’. He led an uneventful life, living unnoticed – until one day when teenager Memo, tribal chief Ismail’s third son saw him urinating. Memo sprang up and started to scream as he ran to the village: ‘Run, run, come and see Abdullah’s dick, it has a cover on it!’

Abdullah’s  ran back into the crack of the rocks in the stable. Soon the entire village people had gathered in front of the stable, young and old. Stones started raining into the stable: ‘Come out, you infidel giavour, we know who you are, what you are, come out!’. The shouts and insults grew louder, footsteps started coming closer, and the stable door was opened.

Chief Ismail tried to protect Abdullah and stopped the mob at the entrance. He talked into the darkness of the crack: ‘Abdullah, where are you, come give me your hand, I will save you’. Ismail’s hand touched Abdullah’s hand or what he thought was Abdullah’s hand, but suddenly he was startled and jumped back. What he touched was a bloody piece of skin. He turned towards the mob and said: ’Leave him alone, he is one of us’. Ever since that day, nobody bothered the newly ‘circumcised’ Abdullah.

Perhaps you have hunted lizards as a kid. Just when you think you have grabbed it, it escapes, leaving only his tail in your hands. In the villages and cities of Turkey, there were thousands of orphans and hidden Armenians who felt like lizard Abdullah, on a daily basis. But they learnt how to survive despite the trauma, because they learnt how to be resilient. One hundred years after the Armenian genocide, their grandchildren are now learning how to claim what is rightfully theirs – their identity, language, culture, and above all, truth and justice.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Հայաստանի Սահմանադրութիւնը կը ծառայէ՞ նոյնինքն Հայաստանի կամ հայ ժողովուրդի շահերուն

Վահան Զանոյեան, DiasporArm Հայաստանը այս ծանրագոյն ճգնաժամէն դուրս բերելու համար, որ ծայր առաւ 44-օրեայ պատերազմի պարտութենէն ետք, անհրաժեշտ…
Read More
Read More

Հարիւր Տարի Ետք

"Սփիւռք", Խմբագրական, Պէյրութ, Դեկտեմեր 2014 Քաղաքականութիւն ըսելով` անոնք [Կուսակցութեանց ղեկավարները] հասկցած են աղերսագիր-թուղթերով դիմում օտար պետութիւններու եւ միջազգային…
Read More