Common Sense Triumphs at British Museum

By Avedis Kevorkian, Philadelphia PA, 20 July 2013

In the past few months dedicated Armenians wrote to the British Museum protesting the name change of Room 54 to “Ancient Turkey” (an oxymoron, if ever there was one).

These efforts have proved successful, and the British Museum has changed the room's name to “Anatolia: Urartu.”  Short of changing it to “Ancient Armenia” or “Anatolia: Armenia,” Armenians could not be more pleased.

By Avedis Kevorkian, Philadelphia PA, 20 July 2013

In the past few months dedicated Armenians wrote to the British Museum protesting the name change of Room 54 to “Ancient Turkey” (an oxymoron, if ever there was one).

These efforts have proved successful, and the British Museum has changed the room's name to “Anatolia: Urartu.”  Short of changing it to “Ancient Armenia” or “Anatolia: Armenia,” Armenians could not be more pleased.

Therefore, it is incumbent upon all those who wrote–and those who didn’t write but who wait for others to do battle–to now write to the British Museum to thank it for the sensible change. The Armenian effort proved yet again that individual Armenians can battle Turkey and come out victorious.

    To thank the British Museum, write to:

    Mr. Jonathan N. Tubb                                               
    BRITISH MUSEUM                                                   
    Great Russell Street                                            
    London WC1B 3DG                                                     
    England 

Although we cannot be sure that it was he who made the correction, we do know that he thought the previous change was nonsensical. Armenians should send "thank you" letters to Mr. Tubb. Those who help Armenians and the Armenian Cause should receive our grateful acknowledgment..

There is a lesson here: Fight the battle that you can win. 

1 comment
  1. Change of Room 54

    JJJJJ

    Re Change of Room 54 at the British Museum to "Anatolia: Urartu".

    Thank you!

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Մեր մտքերը Հայաստանում են․ ռազմական դրությունն ու օտարության մեջ գտնվող հայերը

Մարիամ Մուղդուսյան, Տորոնտո, 27 Սեպտեմբեր 2020 Ադրբեջանի կառավարությունը սանձազերծել է լայնատարած պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հանրապետության դեմ՝…
Read More