Armenian Lawyers’ Fact-Finding Mission in Jerusalem

Hagop Djernazian, Facebook, 16 June 2023

Dear Jerusalemite Armenians,

We would like to thank all those who were present today at the community gathering with the Fact-Finding Mission delegation of Armenian Lawyers. During the upcoming days all of you, Armenians and non-Armenians alike will have in their hands the legal fact-finding report which the Armenian lawyers started to prepare during the last 5 days. There will be many pages to read and to reach a final conclusion. Dozens of meetings, hundreds of pages full of information will be summarized and presented to the public as well setting forth the future steps.

Our Cause is Just and we will succeed.

Սիրելի Սաղիմահայեր,

Շնորհակալ եմ բոլորին որ ներկայ գտնուեցան այսօրուայ հաւաքին։ Գալիք օրերու ընթացքին բոլորդ, Հայեր եւ ոչ հայեր ձեր ձեռքը պիտի անցնի Հայ փաստաբաններուն կողմէ պատրաստուած երկար տեղեկագրութիւնը որ վերջին 5 օրերուն ընթացքին սկսած են։ Տակաւին շատ էջէր կան կարդալու եւ հասնելու վերջնական եզրակացութեան թէ ինչ տեղի ունեցած է։ Տասնյակ հանդիպումներ, հարիւրաւոր էջէր լեցուն տուեալններով պիտի ամփոփուին եւ ներկայացուին հանրութեան ինչպէս նաեւ ապագայի քայլերը։

Արդար է պայքարը եւ պիտի յաջողինք։

*****

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like