Dr. Dikran Abrahamian’s Message to CWA

Commenting on the planned "Congress of Western Armenians" branches in North America, Dr. Dikran Abrahamian of Canada stressed to the Third Congress of Armenians in Sèvres on Dec. 10, 2011, the importance of transparency and the observance of democratic principles in the formation and activities of the future branches.

Commenting on the planned "Congress of Western Armenians" branches in North America, Dr. Dikran Abrahamian of Canada stressed to the Third Congress of Armenians in Sèvres on Dec. 10, 2011, the importance of transparency and the observance of democratic principles in the formation and activities of the future branches.

 
You May Also Like
Read More

«Եթե այսօր կորցնենք Սփյուռքի հայ ուսուցչին, կկորցնենք մի ամբողջ մշակույթ ու ժողովուրդ»

  Hedq, 16 Նոյեմբեր 2009 Սոնա Ավագյանի  հարցազրույցը  Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփյուռք» գիտաուսումնական կենտրոնի տնօրեն,…
Read More