Dr. Dikran Abrahamian’s Message to CWA

Commenting on the planned “Congress of Western Armenians” branches in North America, Dr. Dikran Abrahamian of Canada stressed to the Third Congress of Armenians in Sèvres on Dec. 10, 2011, the importance of transparency and the observance of democratic principles in the formation and activities of the future branches.

You May Also Like
Read More

Յո՜ Երթաս Հայ Ժողովուրդ

Հեղինակ՝ Հրաչ Թուրիկեան, Թորոնթօ, 24 Նոյեմբեր 2009 Հայաստան-Թուրքիա Փրոթոքոլի ստորագրութեան նախօրեակին եւ յաջորդող օրերուն խառնաշփոթ կացութիւն տիրեց սփիւռքի…
Read More
Read More

Տագնապներ…

Սամվել Խալաթյան, Երևան, 2 Ապրիլ 2022 Վաղուց, շա՜տ վաղուցվանից, մի կանխազգացում կա մեջս, իբրև՝ կանխազգացումներս կատարվում են: Այդ…
Read More