Dutch FM Avoids the Term “Genocide”

Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release

Critical Parliamentary Questions in Holland
about Rosenthal’s Position on Armenian Genocide

The Hague, 12 August 2011 – The Dutch Parliamentary factions of Christian Union (ChristenUnie), Socialist Party (SP), Reformed Political Party (SGP) and Party for Freedom (PVV) have submitted written questions to Dutch Minister of Foreign Affairs Mr. Uri Rosenthal. In a letter to the Dutch Parliament, Mr. Rosenthal spoke about the "terrible events that took place in 1915" and the necessity for "Turkey and Armenia to start a dialogue on this question". He also avoided to use the term "genocide" in his letter.
 


Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release

Critical Parliamentary Questions in Holland
about Rosenthal’s Position on Armenian Genocide

The Hague, 12 August 2011 – The Dutch Parliamentary factions of Christian Union (ChristenUnie), Socialist Party (SP), Reformed Political Party (SGP) and Party for Freedom (PVV) have submitted written questions to Dutch Minister of Foreign Affairs Mr. Uri Rosenthal. In a letter to the Dutch Parliament, Mr. Rosenthal spoke about the "terrible events that took place in 1915" and the necessity for "Turkey and Armenia to start a dialogue on this question". He also avoided to use the term "genocide" in his letter.
 

Since years both in Dutch politics and media the term "Armenian Genocide" is commonly used. Also by previous Ministers of Foreign Affairs, including the current vice-Prime Minister Maxime Verhagen, this term is used in parliamentary debates. It seems that the new Dutch government, under pressure of Turkey, is turning back the clock.
Mr. Voordewind (Christian Union), Mr. Van Bommel (Socialist Party), Mr. Van der Staaij (Reformed Political Party) and Mr. Van Roon (Party for Freedom) ask the Minister whether according to his opinion, these "events" fall in the category of "genocide" as defined in the Convention on the Prevention and The Punishment of Genocide, or if not, they would like to know why. If so, they ask the Minister why this terminology is not used in his letter.

The parties point out to the Minister that at the submission in 2004 of the "motion Rouvoet" his predecessor Mr. Bot has qualified the content of the motion as support for his policy. The motion, which then was adopted unanimously by the Parliament, urges the government to put "the recognition of the Armenian Genocide constantly and expressliy on the agenda" in the context of negotiations on possible Turkish accession to the EU. The parties ask the Minister whether indeed a policy change has occurred and if so, what are the reasons for this.

In his letter the minister states that "it is essential that a candidate country faces its past history" and that “accordingly he carries out the motion by Rouvoet». On the other hand he notes that recognition does not form any new requirement or condition in the EU negotiations. The parties ask the minister to substantiate the difference between statements and to indicate whether to the Minister’s opinion it is possible that Turkey would join the EU without having dealt with its history.

Members of Parliament finally ask if the Minister is willing, whether or not in consultation with the mayor of The Hague, to explore the possibilities for a memorial to the victims of Armenian Genocide elsewhere in The Hague. Rosenthal wrote in his letter, namely, on the proposal for such a monument near the building of the International Criminal Court, that this government does not support or give assistance to such proposal, since this would conflict with the neutral position of the Netherlands to host the International Criminal Court (ICC).
Dutch media published about Rosenthal’s letter earlier this week. In an opinion article in Dutch daily De Volkskrant Christian Union prominents Van Dijke, Voordewind and Segers severely criticised the content of Minister’s letter and called on Rosenthal to show more courage. Dutch weekly magazine Elsevier also paid attention this week to the case. A photo of Mr. Voordewind at the Armenian Genocide Memorial in Assen illustrates the article, where he states: "If the Minister is now walking away, the Parliament should call him to order". In a reaction, the Ministry of Foreign Affairs told Elsevier, that the present government "like their predecessors is implementing the motion by Rouvoet", but that a sharp position of the Netherlands is not bringing a solution any closer.

The Federation of Armenian Organisations of the Netherlands (FAON) welcomes the critical questions of the Dutch Parliament, but is very disappointed with the position of Minister Rosenthal. The assignment of the plenary chamber, according to Rouvoet’s motion, can not be met by adressing "the past" or "tragic events" in the EU discussions, but only by respecting the essential meaning of the motion and thus by putting the "recognition of the Armenian Genocide" on the agenda in negociations as well as with Turkey as on the EU level.

*
***

Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիա (FAON)
Կայքէջ` www.faon.nl
Էլ. փոստ` info@faon.nl

Մամլո հաղորդագրություն

Քննադատական​հարցադրումներ Հոլանդիայի խորհրդարանում
հայոց ցեղասպանության նկատմամբ նախարար Ռոզենթալի դիրքորոշման մասին

Հաագա, 12 օգոստոնի 2011 թ. – Հոլանդիայի խորհրդարանական խմբակցությունները` Քրիստոնեական Միությունը (ChristenUnie), Սոցիալիստական​կուսակցությունը (SP), Քաղաքական Բարեփոխված Կուսակցությունը (SGP) և Ազատության համար կուսակցությունը (PVV) ներկայացրել են գրավոր հարցեր Հոլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Յուրի Ռոզենթալին: Ռոզենթալը հոլանդական խորհրդարանին ուղարկած իր նամակում խոսում է այն մասին, որ «սարսափելի իրադարձություններ են տեղի ունեցել 1915 թվականին» և որ «Թուրքիան և Հայաստանը պետք է երկխոսություն սկսեն այս հարցի շուրջ»: Նա նաև խուսափել է այլուր իր նամակում օգտագործել «ցեղասպանություն» բառը:

Արդեն մի քանի տարի է ինչ թե հոլանդական քաղաքական շրջաններում ն և թե լրատվամիջոցներում սովորաբար օգտագործվում է «հայոց ցեղասպանություն» տերմինը: Նաև նախորդ արտգործնախարարները, այդ թվում ներկայիս փոխվարչապետ Մաքսիմ Վերհագենը, օգտագործել են այս տերմինը խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ: Թվում է, թե հոլանդական այս նոր կառավարությունը, Թուրքիայի ճնշման տակ, կատարում է վերադարձ դեպի անցյալ:

Վորդեուինդը (Քրիստոնեական միություն), Վան Բոմելը (Սոցիալիստական Կուսակցություն), Վան դեր Ստայը (Քաղաքական Բարեփոխված Կուսակցություն) և Վան Ռոնը (Ազատության համար կուսակցություն) հարցնում են նախարաարին, թե արդյո՞ք նրա կարծիքով, այս «իրադարձությունները» ընկնում են «ցեղասպանություն» կատեգորիայի տակ, ինչպես սահմանված է Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և պատժելու կոնվենցիայում, կամ եթե ոչ, նրանք կցանկանային իմանալ թե ինչո՞ւ դրանք չեն ընկնում այդ կատեգորիայի ներքո: Եթե ​​այո, նրանք հարցնում են, թե ի՞նչ պատճառով նախարարը այդ եզրը չի օգտագործում իր նամակում:

Կուսակցությունները նախարարի ուշադրությունը հրավիրել են այն հանգամանքի վրա, որ նախորդ արտգործնախարար Բոտը 2004 թ. «Ռավուտի բանաձևի» բովանդակությունը որակել է որպես աջակցության իր քաղաքականությանը: Այդ բանաձևը, որն ընդունվել է միաձայն խորհրդարանի կողմից, հանձնարարում է կառավարությանը Թուրքիայի հետ եվրոմիության հնարավոր անդամակցության բանակցությունների ժամանակ «Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մշտապես և որոշակի քննարկման ներկայացնել»: Կուսակցությունները հարցնում են նախարարին, թե արդյո՞ք իսկապես քաղաքականության փոփոխություն է տեղի ունեցել, իսկ եթե այո, ինչ են դրա դրդապատճառները:

Իր նամակում նախարարը նշում է, որ «անհրաժեշտ է, որ թեկնածու երկիրը հաշտվի իր պատմության հետ և բաց աչքերով նայի իր անցյալին» և որ «դրանով իսկ նա իրագործում է Ռաուվուտի բանաձևը»: Միաժամանակ նա նշում է, որ ճանաչումը նոր պահանջ կամ պայման չի կազմում Եվրոմիության բանակցություններում: Կուսակցուտյունները հարցնում են նախարարին հիմնավորել այս երկու պնդումների տարբերությունը և նշել, թե նախարարի կարծիքով արդյո՞ք հնարավոր է, թե` ոչ, որ Թուրքիան կարողանա անդամակցել Եվրոմիությանը առանց հաշտվելու իր սեփական պատմության հետ:

Խորհրդարանի անդամները վերջապես հարցնում են, թե արդյո՞ք նախարարը պատրաստակամ է, խորհրդակցելով կամ` ոչ Հաագայի քաղաքապետի հետ, ուսումնասիրել մի այլ տեղ Հաագայում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան կանգնեցնելու հնարավորությունները: Միջազգային քրեական դատարանի մոտակայքում նման հուշարձան կառուցելու առաջարկության մասին Ռոզենթալն իր նամակում մասնավորապես գրել է, որ կառավարությունը աջակցություն կամ համագործակցություն չի տրամադրելու դրան, քանի որ դա հակասում է Նիդերլանդների չեզոք դիրքորոշմանը, որպես Միջազգային քրեական դատարանի հյուրընկալ երկիր:
 

Այս շաբաթ հոլանդական զանգվածային լրատվական միջոցներում հրատարակվել են հոդվածներ Ռոզենթալի նամակի կապակցությամբ: Հոլանդական «Դե Վոլկսկրանտ» օրաթերթի կարծիքների բաժնում հրատարակվել է Քրիստոնեական Միություն կուսակցության ականավոր դեմքեր` Վան Դեյկի, Վորդեուինդի և Սեգերսի հոդվածը, որտեղ նրանք խիստ քննադատում են նախարարի նամակի բովանդակությունը և կոչ են անում նրան ցուցաբերել համարձակություն: Հոլանդական Էլսեվիր շաբաթերթը ևս այս շաբաթվա համարում անդրադարձել է այս խնդրին: Վորդեուինդը, որը այդ հոդվածում պատկերված է Ասենի Մեծ Եղեռնի հուշարձանի մոտ լուսանկարում, ի թիվս այլոց նշում է. «եթե նախարարն այժմ շեղվի, ապա խորհրդարանը պետք է նրան կարգի հրավիրի»: Ի պատասխան Էլսեվիր շաբաթաթերթի հարցին, Հոլանդիայի արտգորսնախարարությունը հայտնում է, որ ներկայիս իշխանությունները «իրենց նախորդների նման իրականացնում են Ռաուվուտի բանաձևը», սակայն Նիդեռլանդների կտրուկ դիրքորոշումը չի մոտեցնելու լուծումը:
Հոլանդահայ կազմակերպությունների Ֆեդերացիան (FAON) ողջունում է հոլանդական խորհրդարանի քննադատական ​​հարցադրումները, սակայն խիստ հիասթափված է նախարար Ռոզենթալի կեցվածքով: Ֆեդերացիան չի կարող բավարարված լինել միայն «անցյալը» կամ «ողբերգական իրադարձությունները» Եվրոմիության բանակցությունների ժամանակ քննարկումով, այլ գտնում է, որ պետք է հարգել խորհրդարանի կողմից միաձայն ընդունված Ռաուվուտի բանաձևի հիմնական դրույթը և հետևաբար Թուրքիայի հետ Եվրոմիության բանակցություններում պետք է քննարկման ներկայացնել «հայոց ցեղասպանության ճանաչումը»:
You May Also Like
Read More

Արեւմտահայության հայրենադարձության խնդիրը եւ հայության ակնկալիքները

Սեւակ Արծրունի,Երևան, 25 Ապրիլ 2014 Արեւմտահայերու Ազգային Համագումարի Կեդրոնական Խորհուրդի Անդամ Ընդհանրացված սովորույթ է, նամանավանդ հարյուրամյակի նախաշեմին, հայոց…
Read More
Read More

Երկու Մարդ …

Ի՞նչ Կը Մտածէ Միւս Թուրքը Շարքէն  Ահմէտ Ալթան, Հապերտար Հայացուց ՝ Գրիգոր Կէօքճեան, Պէյրութ, 1 Դեկտեմբեր 2015  …
Read More