Environmental Issues & Preservation of Nature in Armenia

In November 2008 a panel discussion about environmental issues and preservation of nature in Armenia was held in Montréal, organized by Nakhijevan Institute of Canada, AWAC (Armenian Women's Association of Canada),and Keghart.com.
Mining and industrial city of Alaverdi
 
Environmental Scientist Dr. Anahid Shirinian-Orlando was invited from USA to take part in the discussions. The videos were not published on time because of technical matters. They are now released to the public on the occasion of the anniversary of the panel discussion. Oush lini anoush lini. A close English equivalent would be better late than never.

 


Introduction by Viken Attarian

In November 2008 a panel discussion about environmental issues and preservation of nature in Armenia was held in Montréal, organized by Nakhijevan Institute of Canada, AWAC (Armenian Women's Association of Canada),and Keghart.com.
Mining and industrial city of Alaverdi
 
Environmental Scientist Dr. Anahid Shirinian-Orlando was invited from USA to take part in the discussions. The videos were not published on time because of technical matters. They are now released to the public on the occasion of the anniversary of the panel discussion. Oush lini anoush lini. A close English equivalent would be better late than never.

 


Introduction by Viken Attarian

 

Antranig Bedrossian, BA, BComm, CMA

 

Dr. Anahid Shirinian-Orlando, Ph.D.

 

Q&A Session
 
 

 

2 comments
  1. Very timely subject

    Very timely subject. I particularly enjoyed the Q&A session. One of the people in the public proposed that people should get together and publicize matters of environment and preservation of nature in Armenia. If we wait for the traditional Armenian organizations, none of them will take the lead. Will the young who often complain meet the chanllenge?

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Կոչ Թիւ Երկու

 Վիգէն Լ. Ադդարեան, Մոնթրէալ, 7 Սեպտեմբեր 2015 Թէ ինչո՞ւ թիւ երկու: Որովհետեւ, ըստ երեւոյթին՝ առաջինը, թէ' որպէս բանաստեղծութիւն…
Read More
Read More

Ալ Կը Բաւէ՛

Նոր Զարթօնք, Թուրքիա, 23 Ապրիլ 2016 Երկու հարիւրէն աւելի հայ մտաւորականներ, ձերբակալուելով իրենց տուներէն, բռնի գաղթի ենթարկուելուն, եւ…
Read More