Facing a New Imperative

Mr. George Manookians article was received through RAG Mamoul email distribution and the author’s permission was requested to publish it in Keghart. It is posted with some hesitation that’s not related to the mission and performance of Hayastan All – Armenian Fund, but rather on a general observation pertaining to various charitable activities. Reality is that many people who previously made donations and other types of contributions to projects in Armenia and Karabagh, have lost their enthusiasm because of corruption in general.

 

Having said so, Armenia and Artsakh need our undivided attention and help. Its time that we face our doubts and address them rather than stay on the sidelines.

 

Hagop Angaladian, who is an expert in matters of corruption, suggests:

 

       Get active in your organization

       Demand Public Financial Statements

       Impose Expenditure Regulations

       Participate in Internal Audits

       Improve Transparency

       Demand Accountability

 

Click here to see Angaladians presentation.

Keghart.com

Mr. George Manookians article was received through RAG Mamoul email distribution and the author’s permission was requested to publish it in Keghart. It is posted with some hesitation that’s not related to the mission and performance of Hayastan All – Armenian Fund, but rather on a general observation pertaining to various charitable activities. Reality is that many people who previously made donations and other types of contributions to projects in Armenia and Karabagh, have lost their enthusiasm because of corruption in general.

 

Having said so, Armenia and Artsakh need our undivided attention and help. Its time that we face our doubts and address them rather than stay on the sidelines.

 

Hagop Angaladian, who is an expert in matters of corruption, suggests:

 

       Get active in your organization

       Demand Public Financial Statements

       Impose Expenditure Regulations

       Participate in Internal Audits

       Improve Transparency

       Demand Accountability

 

Click here to see Angaladians presentation.

Keghart.com

You May Also Like
Read More

Թուրքը Եւ Խիղճը

Թուրք պետութիւնն ու  ժողովուրդը, պատասխանատու են գաղթականներու դիմագրաւած դժուարութեանց համար, ուր շատեր իրենց կեանքն ու ընտանիքները կորսնցուցին: (Փրոֆեսոր…
Read More
Read More

Հայրենադարձութիւն

Հայաստանցիներո՞ւ Վերադարձով, Թէ՞ Սփիւռքահայերու Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 15 Յուլիս 2018 Ներգաղթ-արտագաղթ: Արտագաղթ-ներգաղթ: Ներգաղթը, քանի մը հանգրուաններով տեղի…
Read More