“For the Future of Our Homeland”

Heritage Party, Yerevan, 1 March 2011

Three years ago, on 1 March 2008, Armenia’s ruling regime committed a great crime against its own people as it opened fire upon them, as a result of which ten citizens were killed and hundreds were wounded. The victims were simply exercising their constitutional rights and peacefully fighting for justice; a few were mere passersby.

Heritage Party, Yerevan, 1 March 2011

Three years ago, on 1 March 2008, Armenia’s ruling regime committed a great crime against its own people as it opened fire upon them, as a result of which ten citizens were killed and hundreds were wounded. The victims were simply exercising their constitutional rights and peacefully fighting for justice; a few were mere passersby.

To date the actual perpetrators of, and the architects behind, this criminal operation still have not received their due condemnation, just as the authorities continue their efforts to cover up the case.

The Heritage Party hereby demands that all of the organizers and executors of this national tragedy be brought to full justice.

We also share the sorrow of the families of our compatriots who fell on that day and wish to comfort their members with the conviction that the martyrdom of their sons, brothers, and fathers was not in vain. At the cost of their lives they fundamentally transformed Armenia’s civil society, and came to symbolize the fortitude of the people’s faith in their own empowerment in the name of liberty and dignity. By their sacrifice they turned March 1 into a watershed beyond which nothing and no one can any longer suppress the Armenian body politic.

Heritage, which has consistently stood alongside the people, including on 1 March 2008, today underscores its solidarity with our fellow citizens who continue to wage their struggle—in Yerevan and throughout the country, on the street and in their daily lives—for the triumphant truth, for the future of our Homeland, and for the collective and legitimate mastery of our basic rights.
 

«Ժառանգությունը» մնալու է ժողովրդի կողքին
 
Երեք տարի առաջ մարտի 1-ին իշխող վարչակարգը սեփական ժողովրդի հանդեպ իրագործեց մեծ ոճիր` կրակ բացելով եւ սպաննելով 10, վիրավորելով հարյուրավոր անզեն, խաղաղ ճանապարհով իրենց սահմանադրական իրավունքն իրացնող եւ հանուն օրինականության պայքարող, ինչպես եւ պատահական անցորդ քաղաքացիների:
Մինչեւ օրս էլ այս ոճրագործության պատասխանատուներն ու անմիջական կատարողները չեն ստացել իրենց արժանի դատապարտումը, իսկ իշխանությունները շարունակում են քրեական գործը կոծկելու ջանքերը:
 
«Ժառանգություն» կուսակցությունը պահանջում է,  որպեսզի պատժվեն 2008թ. մարտի 1-ի ազգային ողբերգության բոլոր կազմակերպիչներն ու կատարողները:
 
Մենք նաեւ կիսում ենք մեր զոհված հայրենակիցների հարազատների վիշտը` ցանկանալով սփոփել նրանց այն համոզմամբ, որ իրենց զավակների, եղբայրների, հայրերի նահատակությունն ի զուր չէր: Իրենց կյանքով նրանք առավել հիմնավոր արմատավորեցին Հայաստանում քաղաքացիական հասարակությունը, նշանավորեցին հանուն ազատության եւ արժանապատվության  պայքարի, սեփական ուժերի հանդեպ ժողովրդի հավատի անսասանությունը: Իրենց կյանքով նրանք Մարտի1-ը դարձրին մի ջրբաժան, որից այն կողմ Հայաստանի ժողովրդին այլեւս ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող ընկճել:
 
«Ժառանգությունը», որը մշտապես, այդ թվում մարտի 1-ին, եղել է ժողովրդի հետ, այսօր էլ զորավիգ է եւ տեր է Երեւանում, թե երկրի ողջ տարածքում` փողոցում, թե առօրյայում հաղթական ճշմարտությանը, Հայրենիքի ապագայի եւ սեփական իրավունքների համար մեր համաքաղաքացիների մղած պայքարին, մեր հավաքական ու օրինական իրավատիրությանը:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
1 մարտի 2011
Երեւան                                                                                                                                            
 
You May Also Like