From Abyss to Hope

23/12/2018

Friends of the late Hagop Angalatian miss him specially these days when people in Armenia and the Diaspora have regained hope for a better future in Armenia and Artsakh.

At his last public appearance (June 2008) he outlined the state level corruption with astute scientific precision, provided advice of how to combat it and made predictions that materialized.

We relive his humor, honor his fighting spirit and share his optimism.

23/12/2018

Friends of the late Hagop Angalatian miss him specially these days when people in Armenia and the Diaspora have regained hope for a better future in Armenia and Artsakh.

At his last public appearance (June 2008) he outlined the state level corruption with astute scientific precision, provided advice of how to combat it and made predictions that materialized.

We relive his humor, honor his fighting spirit and share his optimism.

Policy Directions in Post-Election Armenia – A public Round Table Discussion (20 June 2008)

 

 

You May Also Like
Read More

ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ, ՆՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

Մարզերի երեխաները մարզերում (ՄԵՄ) ընկերային-կրթական հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) պատանի-երիտասարդների հետ հարցազրույցը վարեց «Գեղարդ»ի հրատարակիչ Արուսյակ Կարապետյանը: Գեղարդ.- Ինչպե՞ս…
Read More