From Abyss to Hope

23/12/2018

Friends of the late Hagop Angalatian miss him specially these days when people in Armenia and the Diaspora have regained hope for a better future in Armenia and Artsakh.

At his last public appearance (June 2008) he outlined the state level corruption with astute scientific precision, provided advice of how to combat it and made predictions that materialized.

We relive his humor, honor his fighting spirit and share his optimism.

23/12/2018

Friends of the late Hagop Angalatian miss him specially these days when people in Armenia and the Diaspora have regained hope for a better future in Armenia and Artsakh.

At his last public appearance (June 2008) he outlined the state level corruption with astute scientific precision, provided advice of how to combat it and made predictions that materialized.

We relive his humor, honor his fighting spirit and share his optimism.

Policy Directions in Post-Election Armenia – A public Round Table Discussion (20 June 2008)

 

 

You May Also Like
Read More

Գոյապայքար

Հրայր Ճէպէճեան, Պէյրութ, 9 Մայիս  2011   «Ընկճուածութեան» Եւ «Օրինականութեան» Գոյապայքարը Կ՝ապրինք բաւական արագ փոխուող աշխարհի մը մէջ։…
Read More