“Genocide” of Armenian Monuments Continues (static)

Victor Hugo (1802 – 1885), the French poet, playwright, novelist, essayist, statesman, human rights activist and exponent of the Romantic movement in France said,
"The Turk Trampled Through Here"

Victor Hugo (1802 – 1885), the French poet, playwright, novelist, essayist, statesman, human rights activist and exponent of the Romantic movement in France said,
"The Turk Trampled Through Here"

 
 
Photos are from Mr. Sh. Hovsepian's Collection
 

 

You May Also Like
Read More

Ռամատանն ու Տօնածառը

Սիլվա Իսկիկեան Մահրեճեան, Լոս Անճելըս, 10 Սեպտեմբեր 2022 Նոյեմբերեան ցուրտ օր մըն էր, դպրոցէն տուն վերադարձիս տեսայ, որ մեր դրացուհին՝ Լամիան, մօրս նարնջագոյն բրդեայ գազակը հագած էր: Այդ…
Read More