You May Also Like
Read More

Տիկին Ռիթա Պոյաճեան

Հարցազրոյցը վարեց՝ Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 14 Մայիս 2010   Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի՝ Գէորգ Հարպոյեան Վարժարանի Տնօրէնուհի  …
Read More
Read More

«… Հայաստանի և սփյուռքի միջև փոսը խորացել է»

Ներքոյիշեալ հարցազրոյցը «Հետք» Երեւանեան մամուլէն Ֆրանսահայ երիտասարդ քաղաքագէտ Տիգրան Եկաւեանի հետ նոյնութեամբ կ‘արտատպենք՝ արծարծուած հարցերու աժմէականութեան համար կարգ…
Read More