Hamshens in Russia & Central Asia

In early July journalist Hamo Moskofian visited the Hamshens in Russia. The trip was initiated by "Tidag" periodical of Beirut and Keghart.com (Azg). On Aug. 2, Mr. Moskofian was interviewed by Shiraz Jerejian about his tour. The interview was aired on "Future" TV in Beirut. Below is the video clip. Scenes of the recent earthquake that hit Osh city in Kyrgyzstan, where a sizable Hamshen community lives, are included.
 

In early July journalist Hamo Moskofian visited the Hamshens in Russia. The trip was initiated by "Tidag" periodical of Beirut and Keghart.com (Azg). On Aug. 2, Mr. Moskofian was interviewed by Shiraz Jerejian about his tour. The interview was aired on "Future" TV in Beirut. Below is the video clip. Scenes of the recent earthquake that hit Osh city in Kyrgyzstan, where a sizable Hamshen community lives, are included.
 

Osh, second-largest city (pop. 250,000) in Kyrgyzstan
You May Also Like
Read More

Ամանորեան Մտորումներ

Արամ Սեփեթճեան, Պէյրութ, Յունուար 2014 Համայն աշխարհ կ’եռեւեփի ճգնաժամային ծանրածանր կենսական եւ լրջագոյն իւրայատուկ խնդիրներու հետեւանքներով:   “…Եւ յերկիր…
Read More