In toronto

A test for Thomas.

Remembrance Day has a special meaning for Armenians as they join the world in honoring all those who served in the wars of the past century. Armenians fought in the First and Second World Wars on the side of the Allies?as volunteers in the first and as part of regular forces (Red Army) in the second.

 

Well done Thomas. You pass the 1st grade. There are five.

Dikran

 

A test for Thomas.

Remembrance Day has a special meaning for Armenians as they join the world in honoring all those who served in the wars of the past century. Armenians fought in the First and Second World Wars on the side of the Allies?as volunteers in the first and as part of regular forces (Red Army) in the second.

 

Well done Thomas. You pass the 1st grade. There are five.

Dikran

 

You May Also Like
Read More

Կ՝ընդվզիմ

Յարութ Տէր Դաւիթեան,Մասիս Շաբաթաթերթ, Լոս Անճելըս, 26 Յուլիս 2011 Այս տարուան առաջին չորս ամիսներու ընթացքին Հայաստանէն 47 հազար…
Read More