In toronto

A test for Thomas.

Remembrance Day has a special meaning for Armenians as they join the world in honoring all those who served in the wars of the past century. Armenians fought in the First and Second World Wars on the side of the Allies?as volunteers in the first and as part of regular forces (Red Army) in the second.

 

Well done Thomas. You pass the 1st grade. There are five.

Dikran

 

A test for Thomas.

Remembrance Day has a special meaning for Armenians as they join the world in honoring all those who served in the wars of the past century. Armenians fought in the First and Second World Wars on the side of the Allies?as volunteers in the first and as part of regular forces (Red Army) in the second.

 

Well done Thomas. You pass the 1st grade. There are five.

Dikran

 

You May Also Like

«Գարեգին, հեռացի՛ր»

ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Կաթողիկոս, «Եկեղեցին կոչուած է ժողովուրդի կողքին ըլլալու, արտայայտիչը ժողովուրդի սպասումներուն»: «Քսան տարի ու՞ր էիր» «Աղանդաւորական…
Read More
Read More

Նախարարի Օրագրէն

Գրախօսական   Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 9 Մարտ 2014   Վարդան Օսկանեան, «Անկախութեան Ճանապարհով»   Մեծ հետաքրքրութեամբ եւ անձկութեամբ կարդացի…
Read More