JERUSALEM BREAKING NEWS

Twelve Priests Condemn Patriarch Nourhan’s Illegal Contract

By Keghart Jerusalem Correspondent

JERUSALEM, Oct. 27– Twelve members of the Sts. James Brotherhood issued an announcement today condemning the decision of Patriarch Nourhan Manougian, Fr. Baret Yeretsian, and Archbishop Sevan Gharibian to grant a 99-year lease to an Australian businessman to build a hotel at Goveroun Bardez. The strategic land on Mount Zion, which has been part of the Armenian Quarter since the 14th century, is adjacent to the seminary and the Patriarchate residence. Its loss would be a huge blow to the 1,600-year Armenian presence in the Holy City. In the announcement, the clergymen demanded the Patriarch withdraw his signature from the contract.

The twelve clergymen have shown remarkable courage, integrity, and abiding love of the Armenian Patriarchate, the Armenian Church, and the Armenian nation in making public their opposition to the nefarious scheme. According to the Sts. James Brotherhood constitution, it’s only the Brotherhood that can decide long-term real estate transactions. As well, Fr. Yeretsian– point man of the transaction–is ineligible to sign such a document because as director of the Patriarchate’s real estate department, he would be in conflict of interest.

In the coming days and weeks, the twelve brave clergymen will need the support of Armenians everywhere to resist the expected pressures imposed by Patriarch Nourhan’s and his adviser… real estate impresario Yeretsian’s pressures. It’s no exaggeration to say the twelve clergymen have put their careers on the line to prevent the illegal transaction from proceeding.

The King of Jordan Abdullah, Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority, the Republic of Armenia and the Catholicos in Echmiadzin should take immediate steps to force Patriarch Nourhan and Fr. Yeretsian to withdraw their signatures from the Goveroun Bardez deal. Armenians around the world should write to Jordan’s king and to Mr. Abbas and urge them to use their offices to force the two wayward clergymen to reject the real estate deal.

Ideally, Patriarch Nourhan and Fr. Yeretsian should resign and leave Jerusalem at the earliest. Both, according to local reports, have U.S. citizenship. Archbishop Sevan Gharibian is too old to settle elsewhere.

ANNOUNCEMENT

Through this correspondence, we, the undersigned members of St. James Brotherhood of Jerusalem, make public our disagreement with the transaction to build a “Seven Star” hotel in the “Goveroun Bardez” which was signed on July 8, 2021 by the Armenian Patriarch of Jerusalem Archbishop Nourhan Manougian, Grand Sacristan Archbishop Sevan Gharibian, and Director of the Real Estate Department Very Rev. Fr. Baret Yeretsian.

The “Goveroun Bardez” agreement was signed without being discussed and ratified by the Holy Synod and the General Assembly of the Brotherhood. This is unconstitutional because it ignores the “Bylaws” article 67, which places all real estate decisions under the jurisdiction of the Holy Synod. The agreement also disregarded the unified General Assembly’s ratification which thrice voted (2002, 2006, and 2015) that “Agreements covering a period of one to twenty-five years should be ratified by the Holy Synod and agreements for twenty-five to forty-nine years be presented by the Holy Synod to the General Assembly for ratification.”

Moreover, according to the article  adopted in 2015, “Agreements covering a period of one to twenty-five years must be signed by a minimum of three persons: His Beatitude the Patriarch (in case of vacancy of the Holy See, the Patriarchal Vicar or Vice Patriarch), the Grand Sacristan, the Chairman of the Holy Synod and by the Director of the Real Estate Department, whereas from twenty-five years to a maximum of forty-nine years real estate agreements must be signed by a minimum of three persons: His Beatitude the Patriarch (in case of vacancy of the Holy See, by the Patriarchal  Vicar or Vice Patriarch), the Grand Sacristan, Chairman of the General Assembly as well as Chairman of the Holy Synod. The signatures of the Patriarch (or Patriarchal Vicar), the Chairman of the General Assembly are binding and mandatory.”

The agreement on the “Goveroun Bardez” was signed not only by the Patriarch and the Grand Sacristan, but also by the director of the real estate department, which is contrary to the above article. The real estate director is never allowed to sign twenty-six to forty-nine-year contracts, let alone a 99-year contract.

After signing the above agreement, Director of Real Estate Department Very Rev. Fr. Baret Yeretsian, without the prior knowledge of the Patriarch, posted several statements on the Patriarchate’s Facebook page in which he asserted that the Holy Synod and the General Assembly had given their consent and blessing to the transaction.

Through this correspondence, we would like to inform you that these statements have no basis in fact. Neither the Holy Synod nor the General Assembly has heard of this (“Goveroun Bardez”) deal. The two supreme bodies of the Holy See, the Holy Synod, and the General Assembly have never discussed or given their consent or blessing to the signing of the above-mentioned agreement.

The construction of a hotel near the monastery, the Patriarchate, and the Theological Seminary will also create immense inconvenience and disrupt the normal life, activities, and the peace of the Patriarchate and the seminary, greatly jeopardizing the fulfillment of our mission in the future.

In conclusion, we would like to emphasize that the Holy See of Jerusalem is a pan-Armenian asset, and it has been under the attention and care of all Armenians for many centuries. The selfless sacrifices of the clergy of the Holy See, as well as that of the entire Armenian people, (with their moral and financial support), contribute to its continued existence and preservation. Therefore, this sacred heritage must be handled with the utmost care and responsibility, always upholding the charter of the Holy See so as not to undermine its centuries’-old course and pass it on to future generations.

Յայտարարութիւն

Այսու գրով Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց ներքոստորագրեալ միաբաններս կը յայտնենք մեր անհամաձայնութիւնը «Կովերու պարտէզ»-ի տարածքին վրայ «եօթ աստղանի» հիւրանոց կառուցելու համաձայնագրի առնչութեամբ, որ ստորագրուած է 8 Յուլիս, 2021-ին, Երուսաղէմի Հայ Պատրիարք Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի, Սուրբ Աթոռոյ Լուսարարապետ Տ. Սեւան Արք. Ղարիպեանի, եւ Կալուածոց Տեսուչ Տ. Պա-րետ Ծ. Վրդ. Երէցեանի կողմէ:

«Կովերու պարտէզ»-ի համաձայնագիրը ստորագրուած է առանց Տնօրէն եւ Միաբանական ժողովներու քննարկման եւ վաւերացման, որը հակականոնական է, քանի որ այդպիսով անտեսուած է «Կանոն Միաբանական ուխտի» Յօդ. 67-ը, որը Տնօրէն Ժողովի իրաւասութեան ներքոյ կը դնէ կալուածներու տնօրինութեան հետ կապուած որեւէ որոշում, ինչպէս նաեւ անտեսուած է 2002, 2006 եւ 2015 թուականներուն Միա-բանական Ընդհանուր ժողովի կողմէ երիցս քուէարկութեամբ վաւերացուած եւ կանոն դարձած՝ «մէկէն մինչեւ քսանհինգ տարի ժամանակաշրջան ընդգրկող որեւէ համաձայնագիր կը վաւերացուի Տնօրէն Ժողովի կողմէ, իսկ քսանհինգէն առաւելագոյնը քառասունինը տարիներու ժամանակաշրջան ընդգրկող համաձայնագրերը, Տնօրէն Ժողովը պարտի ներկայացնել Միաբանական Ընդհանուր ժողովին՝ վաւերացման համար» որոշումը:

Աւելին՝ ըստ 2015 թ.-ին երիցս քուէարկութեամբ հաստատուած կանոնի «…մէկէն մինչեւ քսանհինգ տարի ժամանակաշրջան ընդգրկող համաձայնագրերը պիտի ստորագրուին նուազագույնը երեք անձերու կողմէ՝ Պատրիարք Սրբազան Հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, Տեղապահի կամ Պատրիարքական Փոխանորդի), Լուսարարապետի, Տնօրէն Ժողովի Ատենապետի եւ Կալուածոց Տեսչի կողմէ, իսկ քսանհինգէն առաւելագոյնը քառասունինը տարիներունը՝ նուազագոյնը երեք անձերու կողմէ՝ Պատրիարք Սրբազան Հօր (Ս. Աթոռը թափուր ըլլալու պարագային, Տեղապահի կամ Պատրիարքական Փոխանորդի), Լուսարարապետի, Միաբանական Ժողովի Ատենապետի եւ Տնօրէն Ժողովի Ատենապետի կողմէ: Ասոնցմէ Պատրիարք Սրբազան Հօր (կամ Տեղապահի), Միաբանական Ընդհանուր Ժողովի Ատենապետի ստորագրութիւնները պարտաւորիչ են»:

«Կովերու պարտէզ»-ի համաձայնագիրը Պատրիարք եւ Լուսարարապետ Սրբա-զան Հայրերէն զատ ստորագրած է նաեւ Կալուածոց տեսուչը, որը հակառակ է վերը բերուած կանոնին. Կալուածոց տեսուչը երբեք իրաւունք չունի ստորագրելու 26-49 տարուայ որեւէ համաձայնագիր, առաւել եւս 99 տարուայ համաձայնագիր:

Վերոյիշեալ համաձայնագիրը ստորագրելէ ետք, Կալուածոց Տեսուչ Տ. Պարետ Ծ. Վրդ. Երէցեան, առանց Պատրիարք Սրբազան Հօր գիտութեան քանի մը յայատարարութիւններ հրապարակեց Պատրիարքութեանս ֆէյսպուքեան էջին վրայ, որոնց մէջ կը պնդէ որ՝ թէ՛ Տնօրէն Ժողովը եւ թէ՛ Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը տուած են իրենց համաձայնութիւնը եւ օրհնութիւնը:

Այսու գրով կը յայտնենք, թէ այդ յայտարարութիւնները իրականութեան հետ որեւէ աղերս չունին: Ո՛չ Տնօրէն եւ ո՛չ ալ Միաբանական ժողովները լուր ունեցած են այս գործարքէն: Սուրբ Աթոռոյս երկու գերագոյն մարմինները՝ Տնօրէն եւ Միաբանական ժողովները չեն քննարկած եւ ոչ ալ իրենց համաձայնութիւնն ու օրհնութիւնը տուած են վերոնշեալ համաձայնագրի ստորագրման համար:

Վանքին, Պատրիարքարանին եւ Ժառանգաւորաց Վարաժարանին ու Ընծայարա-նին կից հիւրանոցի կառուցումը պիտի մեծ անյարմարութիւններ ստեղծէ եւ խաթարէ Պատրիարքութեան եւ հոգեւոր կրթօջախի բնականոն կեանքը, գործունէութիւնն ու անդորրը՝ մեծապէս վտանգելով ապագայ մեր առաքելութեան իրականացումը:

Ամփոփելով կ’ուզենք յատուկ ընդգծել, որ Երուսաղէմի Սուրբ Աթոռը համահայկական արժէք է եւ այն բոլոր դարերու ընթացքին եղած է համայն հայութեան ուշադրութեան եւ հոգածութեան ներքոյ: Անոր գոյութեան եւ պահպանման մէջ ներդրում ունեն ինչպէս Սուրբ Աթոռի անձնազոհ միաբաները՝ իրենց նուիրեալ ծառայութեամբ, այնպէս ալ ողջ հայ ժողովուրդը՝ իր բարոյական եւ նիւթական աջակցութեամբ: Հետե-ւաբար, այս սրբազան ժառանգութեան հետ պէտք է վարուիլ խիստ զգուշօրէն եւ բար-ձըր պատասխանատուութեամբ՝ միշտ պահելով Սուրբ Աթոռոյս Կանոնադրութիւնը, որպէսզի չվտանգուի անոր դարաւոր երթը եւ յաջորդ սերունդներուն ժառանգելը:

 

 

19 comments
 1. Իսկական զինուորեալ միաբանները Սրբոց Յակոբեանց աթոռին։
  Սիրելի Միաբանները մենք ձեր հետ ենք, ինչ որ պէտք ըլլայ մենք պիտի կատարենք ձեզի հետ որպեսզի այս կալուածը մնայ հայուն։ Վարձքերնիդ կատար։ Հայոց Աշխարհի զաւակներ պահպանեցէք Հայկական Երուսաղէմը

 2. It’s so wrong even to think about leasing such a historical site for 99 years; even my great grand
  children won’t see the end of it. It’s selfish attitude by two clergy, all they see the dollar sign not the future of the already dwindling Armenian community in the holly land, also the psychological impact for the new generation of the community feeling the pressure by the new comers right next door, a jewish community and they know how to apply the pressure to gain every inch of the land; beside we don’t desire to be called “arman khain” by Arab community as once it was in the past.

  Once there was a Patriarch in chains to obtain financial help to save the “vank” from financial collapse but now we have
  electronic financial transaction to collect funds to save the “vank” from financial troubles.

 3. Փառք և պատիւ Իսկական և ազգանուէր Սբ. Յակոբայ ստորագրող կղերկաններուն յուալով անոնք չարիքներէ հեռու կը մնան.

  Now they have to defrock the Patriarch and Khachig Baret Yeretsian and drive them out, making sure they first declare their illegal signatures for church land leases null and void!

 4. Does the Holy See at Echmiyadzin actually have the legal authority to take action regarding to the Jerusalem’s Patriarch? What if the Holy See at Antelias and the Patriarchate of Bolis JOIN THEIR EFFORTS to Echmiyadzin? What about Legal Action by outstanding Armenian lawyers (or 100 lawyers)? Will there be a COORDINATED effort to resolve the situation? WHO will be this Coordonating body?

 5. ժամանակն է, որ վանքաբնակ վախկոտները 12 կղերականնրէն քաջալերուած, պնակալեզ մարդոցմէ հեռանան, և միանան ազգանուեր վարդապէտներուն, չեզոքացնեն այդ երկուքին ապօրէն ստորագրութիւնը, փիլօնազուրկ ընեն և վտարեն վանքէն:

 6. Our holy landscape in Jerusalem has seen similar shenanigans before. The last one a little over half a century ago.
  Indeed, the twelve bold clergymen of the patriarchate deserve our moral and financial support.

 7. Yeretsian has been ousted from Jerusalem by orders of Patriarch Torkom Manoogian for severe misconduct and abuse of seminarians. For him to be back and mixed up in this illegal deal should have been expected and speaks loudly of who the current Patriarch is. I am praying that the Saint James Brotherhood will stand their ground, get the illegal deal nullified and then proceed to clean their home, ridding themselves of Yeretsian, as well as the current Patriarch, who clearly is unfit to serve our church.

  As for the the mother church in Armenia meddling in the affairs of the Saint James Brotherhood, they have no legal right to do anything other than maybe a public letter to encourage the brotherhood to expel Yeretsian and proceed to find ways to dethrone the Patriarch.

 8. Խոնարհումս Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան այս ՔԱՋ հոգեւոր հայրերուն: Ցաւօք, բացի հոգեշնորհ Տէր Կորիւն վարդապետ Առաքելեանէն, նման քաջութիւն չունեցան Մայր Աթոռի միաբանութեան անդամները՝ ի տես Մայր Աթոռի անարժան աթոռակալի շահատակութեանց: Նուրհան պատրիարքէն կը պահանջուի անմիջապէս յետս կոչել իր ստորագրութիւնը եւ Երուսաղէմէն, ինչու չէ՝ Սրբոց Յակոբեանց միաբանութենէն հեռացնել ապաշնորհ եւ ամբարտաւան Պարէտ չվարդապետը, այլապէս համազգային բողոքի շարժումը պիտի սրբէ տանի նաեւ այսպիսի թուլամաշկ ու անվճռական պատրիարքը:

 9. To their utter disgrace, most Armenian organizations have played deaf and dumb regarding the recent scandal at the Jerusalem Patriarchate. Take the so-called non-political AGBU for example. Three years ago, the AGBU dedicated the December issue of its glossy magazine to Jerusalem. The cover of the magazine said: “Jerusalem Reclaiming our Inheritance.” Below it, the text continued: “What’s at stake for the Armenian presence is the most hotly contested city on earth.” It’s easy for the AGBU to blow hot air but when it comes to reacting to the loss of Jerusalem Armenian Church land by an inane Patriarch AGBU honchos prefer to play deaf and dumb. What happened to “Jerusalem Reclaiming our Inheritance”?

 10. As an Catholic American – I am with the 12. I demand these traitors to REMOVE their signatures. Leave
  LEAVE THE HOLY GROUND OF “OUR HEAVENLY FATHER ALONE. ST. MICHAEL – ALL ARCH ANGELS WITH ALL 9 CHOIRS OF ANGELS AND OUR QUEEN OF VICTORY, OUR QUEEN OF THEY HEAVENLY KINGDOM, PROTECT AND GUARD THIS HOLY LAND – IN THE NAME OF “JESUS CHRIST,” AND HIS MOST HOLY PRECIOUS BLOOD. COVER & PROTECT THIS LAND & YOUR CHILDREN. AMEN 🙏

 11. Not being very smart and being intemperate, Patriarch Nourhan might contemplate firing the 12 priests who make up two-thirds of the Sts. James Brotherhood in Jerusalem. If the priests are fired, the Patriarchate will be paralyzed and church services at various jointly-owned churches (Greeks and Catholics) will not be performed.
  The best solution? The Patriarch and Yeretsian resign, grab their U.S. passports and move to America with their millions. The Sts. James Brotherhood (including those serving overseas) then elects a new Patriarch–a Patriarch who would declare the 99-year lease null and void.

 12. This is a total betrayal to our faith, and our nation
  Shame on you Patriach Nourhan. Your oath is to serve and protect our church, our faith and existence not to do business. If you want to be a realtor, resign from your holy duties, come over to the US.
  Choose one God!

 13. Yes, it’s true that signing of the agreement for leasing the ‘Goveroun Bardez’ for a long term, longer than 25 years, according to the rules of the Holy Synode and the General Assembly is not legal.
  The tragedy is that, there is no government on earth that accepts the internal rules of the Patriarchate, in the democratic countries they do not interfere in the internal affairs of a establishment, because the government laws are above all the internal rules.
  It’s the same like marriage cirtificates from any church for the goverments are invalid if the certificates are not approved by the Minister of Justice.

  Nicolai

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like