Jim Karygiannis Challenges Jason Kenney in the Parliament for Granting Admission into Canada to a Genocide Denier

or read the exchange by clicking here.

or read the exchange by clicking here.

1 comment
  1. Brainwashed child of the Ottoman…
    I know victims of WW1 who hurted as much as armenians did. I do not think it is appropriate to bring the things that happened in 1900s. New archive just has been opened recently. I would encourage you to see the effect of the war and terrorism caused by armenian militia in ottoman territories. Check them out in milliyet.com.tr  You can also visit Turkish embassy LA webpage to see last victims of the armenian terrorists instead of going 80 years before.

Comments are closed.

You May Also Like

ԵՂԵՐԵՐԳ

ԵՂԵՐԵՐԳ Ապրիլեան նահատակներուն Զարեհ Թօփալեան  22 Օգոստոս 2009   Քլամար Փարիզ  Առաւօտ մ՚էր ցօղապաճոյճ, Այսօրուան պէս խաղաղ, պայծառ,…
Read More