Punishment of the Innocent

2 comments
  1. I am glad Aliyev’s nose has found a prominent place in this cartoon. The Azeri Butchery Museum features caricatures of tortured Armenians with enormous noses and unibrows that look more like Ilham Aliyev and Ramil Safarov than ethnic Armenians. Projection much?

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

“Enough is Enough”

Պարոյր Աղպաշեան, Ռակ Մամուլ, Պէյրութ, 18 Լիբանան 2010 Հակառակ իր սահուն ֆրանսախօսութեան, անգլերէնով այս արտայայտութիւնը կը գործածէր Տոքթ.…
Read More