Rigged Dig

By Lucine Kasbarian, NJ, USA, January 2024

1 comment
  1. Very good.
    Needed to be said.
    The US, Europe, the UN, Russia, and Christians have long just sat around doing nothing while Turkey and Azerbaijan destroy Armenian churches, monuments, and cemeteries.
    They say they respect national heritage, but it’s really just a lot of hot air by windbags.
    Recall the videotaped (“New Tears of the Araxes” https://www.youtube.com/watch?v=JZu2zqFE_gI ) destruction of the Armenian cemetery in Nakhichevan by Azeris. Barbaric.

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Թուրքը Եւ Խիղճը

Թուրք պետութիւնն ու  ժողովուրդը, պատասխանատու են գաղթականներու դիմագրաւած դժուարութեանց համար, ուր շատեր իրենց կեանքն ու ընտանիքները կորսնցուցին: (Փրոֆեսոր…
Read More