Keghart.com Readers Celebrate Independent Armenian Media

(Video Excerpts)

March 31, 2017

Friends of Keghart.com from greater NJ-NY gathered earlier this year in Paterson, NJ to celebrate independent Armenian media, to honor Publisher Dikran Abrahamian and English Language Editor Jirair Tutunjian and to hold a kinetson for Keghart III, the latest anthology of Keghart editorials.

Speakers included Boston-area freelance writer David Boyajian, writer-artist Lucine Kasbarian, and veteran columnist CK Garabed. Abrahamian and Tutunjian spoke about the 9-year history of the website which in some years has had one million unique visitors from around the globe.  Citing that most Armenian media represent political parties and special interest groups, Tutunjian spoke about the importance of an independent and professionally managed Armenian media.

(Video Excerpts)

March 31, 2017

Friends of Keghart.com from greater NJ-NY gathered earlier this year in Paterson, NJ to celebrate independent Armenian media, to honor Publisher Dikran Abrahamian and English Language Editor Jirair Tutunjian and to hold a kinetson for Keghart III, the latest anthology of Keghart editorials.

Speakers included Boston-area freelance writer David Boyajian, writer-artist Lucine Kasbarian, and veteran columnist CK Garabed. Abrahamian and Tutunjian spoke about the 9-year history of the website which in some years has had one million unique visitors from around the globe.  Citing that most Armenian media represent political parties and special interest groups, Tutunjian spoke about the importance of an independent and professionally managed Armenian media.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comments
  1. Պէտք է գտնել միջոց մը

    Պէտք է գտնել միջոց մը, որ Գեղարդը վերականգնի ու վերագրաւէ իր տեղը հայ մամուլի  մէջ:

  2. The Armenian Spirit
    Where Armenians are gathered, the spirit of Armenianness will never die. Thanks to all of you.
    P.S. Speak sometimes in Armenian language, շնորհակալություն:

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Երեք անդրադարձ

Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, մարտ 2023 Առաջին Ռուբեն Վարդանյանի հանելուկային հայտնվելն Արցախում Ի սկզբանե Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հանրությունը…
Read More