Kigali Storm

Alan Whitehorn, October 15 -20, 2011

Kigali Storm

I can see the dark clouds approaching on the horizon.
I’m sure a terrible storm is arriving ever so soon.
Should I pack my bags
and depart from the city
before they close the main airport?
Or should I try
to ride out the torrential rains?
Most of my professional colleagues are leaving.
Should I stay to help others
who are far more vulnerable?
I know a monstrous storm is rapidly approaching.
I wonder what is the wiser thing to do.


Alan Whitehorn, October 15 -20, 2011

Kigali Storm

I can see the dark clouds approaching on the horizon.
I’m sure a terrible storm is arriving ever so soon.
Should I pack my bags
and depart from the city
before they close the main airport?
Or should I try
to ride out the torrential rains?
Most of my professional colleagues are leaving.
Should I stay to help others
who are far more vulnerable?
I know a monstrous storm is rapidly approaching.
I wonder what is the wiser thing to do.
You May Also Like
Read More

ԶԱՐՄԻՆԷՆ

Յակոբ Միքայէլեան, «Ազգ», 19 Օգոստոս 2021 Զարմինէ Գալայճեան-Պօղոսեանը ճանչցած եմ Հալէպի ՀԲԸՄ-ի Լ.Ն.-Գ.Կ. վարժարանէն, երբ ան ինձմէ դասարան…
Read More