Kigali Storm

Alan Whitehorn, October 15 -20, 2011

Kigali Storm

I can see the dark clouds approaching on the horizon.
I’m sure a terrible storm is arriving ever so soon.
Should I pack my bags
and depart from the city
before they close the main airport?
Or should I try
to ride out the torrential rains?
Most of my professional colleagues are leaving.
Should I stay to help others
who are far more vulnerable?
I know a monstrous storm is rapidly approaching.
I wonder what is the wiser thing to do.


Alan Whitehorn, October 15 -20, 2011

Kigali Storm

I can see the dark clouds approaching on the horizon.
I’m sure a terrible storm is arriving ever so soon.
Should I pack my bags
and depart from the city
before they close the main airport?
Or should I try
to ride out the torrential rains?
Most of my professional colleagues are leaving.
Should I stay to help others
who are far more vulnerable?
I know a monstrous storm is rapidly approaching.
I wonder what is the wiser thing to do.
You May Also Like
Read More

Ի՞նչ հետևություն անել ուսուցիչների կամավոր արտոնագրման գործընթացից

Լևոն Բաբաջանյան, Երևան, 13 Նոյեմբեր 2021 Հոկտեմբերին անցկացված ուսուցիչների կամավոր արտոնագրման (ատեստավորման) արդյունքները հայաստանյան լրատվության մէջ լայն քննարկումների…
Read More