Kurdified Armenian Girl Returns to Her Roots

Regretfully "This video has been removed by the user".

 


Regretfully "This video has been removed by the user".

 

1 comment
  1. May there be many more

    Truly inspiring. With the right organizational effort, many more such cases would come forth.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

100 + 1, Արցախ, Սփիւռք

(Անխուսափելի Մտորումներ Ու Մատնանշումներ)  Պարոյր Յ . Աղպաշեան , Պէյրութ, 24 Օգոստոս 2016 Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակը անցնելէ ետք, ակնկալելի…
Read More