Kurdified Armenian Girl Returns to Her Roots

Regretfully "This video has been removed by the user".

 


Regretfully "This video has been removed by the user".

 

1 comment
  1. May there be many more

    Truly inspiring. With the right organizational effort, many more such cases would come forth.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Ի՞նչպիսի Ազգ Ենք

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելըս, 15 Սեպտեմբեր 2012   Ազգերու պատմութեան մէջ կը պատահին դէպքեր, որոնք անկիւնադարձային նշանակութիւն…
Read More