Litmus Test for Armenia

29 December 2017

There is quite a bit of activity on social media about Arsen Artsruni, imprisoned in Armenia for the past twenty-three years for his part in the activities of the secret “terrorist” cell "Dro" in 1994. Close to fifty people were allegedly involved to destabilize the government and create a favourable environment for the Armenian Revolutionary Federation (ARF) to assume power. The alleged plotters were imprisoned and the ARF was banned.

All prisoners were freed over time, except three individuals. Artsruni is one of them. In addition to plotting to overthrow the regime he was also accused of murder. Artsruni was originally sentenced to death, but later the verdict was commuted to life imprisonment. According to reports, recently Artsruni's health has deteriorated threatening his life. He is diagnosed with diffuse multinodular goitre grade II.

In an interview with “Arevelk”, Sevak Artsruni – Arsen’s brother – has demanded his release so that he may get proper medical care. He furthermore raised the possibility of undetected cancer and asked that Arsen is transferred to his birthplace Lebanon.

The “Arevelk” interview in Armenian is reproduced in its entirety. We have also provided Charles Paskerian's broad translation into English, links to Wikipedia about goitre and a 2012 Civil Society Institute report.

This case raises questions: humanitarian, human rights, legal, extradition agreements, to name a few. Armenia aspires to emulate Europe. Could this instance constitute a litmus test for how Armenia behaves?

Arsen Artsruni’s Life Threatened, Warn Relatives

Interview with Sevak, Arsen Artsruni's brother
Translated by Charles Paskerian

“Arevelk”, 29 December 2017

[…..]

"Arevelk": Mr. Artsruni, through Facebook you have sounded an alarm about the health of your brother, Arsen Artsruni who is in prison in Armenia. What's his condition now?

29 December 2017

There is quite a bit of activity on social media about Arsen Artsruni, imprisoned in Armenia for the past twenty-three years for his part in the activities of the secret “terrorist” cell "Dro" in 1994. Close to fifty people were allegedly involved to destabilize the government and create a favourable environment for the Armenian Revolutionary Federation (ARF) to assume power. The alleged plotters were imprisoned and the ARF was banned.

All prisoners were freed over time, except three individuals. Artsruni is one of them. In addition to plotting to overthrow the regime he was also accused of murder. Artsruni was originally sentenced to death, but later the verdict was commuted to life imprisonment. According to reports, recently Artsruni's health has deteriorated threatening his life. He is diagnosed with diffuse multinodular goitre grade II.

In an interview with “Arevelk”, Sevak Artsruni – Arsen’s brother – has demanded his release so that he may get proper medical care. He furthermore raised the possibility of undetected cancer and asked that Arsen is transferred to his birthplace Lebanon.

The “Arevelk” interview in Armenian is reproduced in its entirety. We have also provided Charles Paskerian's broad translation into English, links to Wikipedia about goitre and a 2012 Civil Society Institute report.

This case raises questions: humanitarian, human rights, legal, extradition agreements, to name a few. Armenia aspires to emulate Europe. Could this instance constitute a litmus test for how Armenia behaves?

Arsen Artsruni’s Life Threatened, Warn Relatives

Interview with Sevak, Arsen Artsruni's brother
Translated by Charles Paskerian

“Arevelk”, 29 December 2017

[…..]

"Arevelk": Mr. Artsruni, through Facebook you have sounded an alarm about the health of your brother, Arsen Artsruni who is in prison in Armenia. What's his condition now?

Sevak Artsruni: The Facebook statement reflects the current reality. For a long time, Arsen suffered from various ailments. He had numerous complaints which we could not understand. We asked prison authorities to allow us to carry out a general medical examination. The results of these investigations showed that Arsen has an enlarged thyroid gland. In addition, there are numerous growths, tangles around the gland, the etiology of which is not known.

Taking into consideration the prison environment, it is not possible to conduct a thorough medical investigation or initiate treatment. They returned Arsen to prison where he continues to be hostage to his health problems, the consequences of which could be irreversible by the hour.

We do not know whether these growths are cancerous or not. If they are cancerous, we are losing precious time: each minute is invaluable for his health. If it is not cancer, this is a disease that cannot be cured in prison. It will have consequences that will affect not only his glandular-hormonal system but will also have significant adverse effects on his heart, brain, respiratory system, sleep, and concentration. Simply put, the disease will have numerous destructive effects, reducing the duration of his life. If we add to this deprivation–due to imprisonment–the absence of hygienic facilities, the psychological factor, and other issues, we can understand the danger which threatens Arsen’s life.

– What do you expect? How do you assess the treatment of his illness?

SA: At the moment we are focused on Arsen’s release so that he may have a proper medical intervention, a professional approach. Arsen is a Lebanese citizen and, in the event of his release, he must be immediately transferred to Lebanon to receive medical treatment. He must be fully examined. We, the family, will guarantee the best treatment options. In Lebanon he will have more favourable conditions for recovery. I have great faith that even in cancer cases, in freedom it is possible to save his life. His immediate release is our first condition and expectation.

-Who are you addressing through your message?

SA: Arsen has been in prison for twenty-three years. He was jailed following a political trial. In the past twenty-three years, he has abstained from political activity and never exploited his situation. He has been engaged in intellectual life;  re-educated himself for the second time becoming an accomplished candidate in psychological sciences.

Taking into consideration these circumstances, he deserved to be released a long time ago but for some reason, he is still in jail. But today, considering his health predicament, I urge all parties to abstain from political exploitation. Based exclusively on humanitarian principles, let Arsen return to his birthplace to get proper treatment. His fate depends entirely on this. It is a matter of life and death.

Արսէն Արծրունիի կեանքին վտանգ կը սպառնայ
Հարազատները կ'ահազանգեն

 

«Արեւելք», 29 Դեկտեմբեր 2017

Արսէն Արծրունիի առողջական վիճակը ճգնաժամային է. այս մասին կը յայտնեն անոր հարազատները:

Ներկայացնելով Արսէնի մօտ յայտնաբերուած հիւանդութիւնը (դիֆուզ բազմահանգուցաւոր խպիպ II աստիճանի) եւ բանտային պայմաններուն մէջ բուժման անհնարինութիւնը՝ հարազատները հիւանդի կեանքի փրկութեան միակ ելքը կը տեսնեն անոր ազատ արձակելու մէջ:

«Արեւելք» այս առիթով զրուցած է Արսէն Արծրունիի եղբօր՝ Սեւակ Արծրունիի հետ:

Պարոն  Արծրունի՛, օրերս Դուք Դիմատետրի միջոցաւ Ձեր եղբօր՝ Արսէն Արծրունիի առողջական վիճակի հետ կապուած ահազանգ հնչեցուցած էիք: Ինչպէ՞ս է այսօր անոր վիճակը:

-Դիմատետրի վրայ եղած յայտարարութիւնը ամբողջութեամբ կը համապատասխանէ իրականութեան: Երկար ժամանակ է, որ Արսէնը կը տառապէր տարբեր անհասկնալի հիւանդութիւններէ,  բողոքներ ու գանգատներ ունէր, որոնց պատճառը չէինք կարնար հասկնալ, եւ խնդրեցինք բանտային իշխանութիւններէն, որ թոյլ տան բժշկական ընդհանուր հետազօտութիւն կատարենք, ինչը եւ տեղի ունեցաւ: Դժբախտաբար, այդ հետազօտութիւններու արդիւնքները ցոյց տուին, որ Արսէնի մօտ առկայ է վահանաձեւ գեղձի չափերու մեծացում: Աւելին, վահանաձեւ գեղձի շրջանին առկայ են նաեւ բազմաթիւ ուռուցքներ, հանգոյցներ, որոնց ծագումը յայտնի չէ:

Նկատի ունենալով իր բանտային կացութիւնը՝ հնարաւոր չէ ո՛չ աւելի խոր հետազօտութիւն կատարել, ո՛չ ալ բուժում նախաձեռնել: Անոր վերադարձուցին բանտ, ուր կը շարունակէ իր առողջական խնդիրներուն պատանդը մնալ, իսկ այդ խնդիրներու հետեւանքները ամէն ժամ կրնան անդառնալի ըլլալ:

Մենք այս պահին դեռ չենք գիտեր՝ այդ հանգոյցները քաղցկեղածի՞ն են, թէ ոչ: Եւ եթէ քաղցկեղածին են, ապա մենք շատ-շատ ժամանակ կը կորսնցնենք, ամէն մէկ վայրկեանը թանկ է անոր առողջութեան համար: Իսկ եթէ քաղցկեղածին չեն, ապա սա այն հիւանդութիւնն է, որ բանտային պայմաններու մէջ անհնար է բուժել, կ'ունենայ հետեւանքներ, որոնք կ'ազդեն ոչ միայն գեղձային, հորմոնալ համակարգի վրայ, այլեւ նկատելի բացասական ազդեցութիւն կ'ունենայ նաեւ սրտի, ուղեղի աշխատանքի, շնչառական համակարգի, քունի, կեդրոնացման վրայ, մէկ խօսքով, հիւանդութիւնը շատ ուղղութիւններով իր քայքայիչ հետեւանքները կ'ունենայ հիւանդի վրայ, կրճատելով անոր կեանքի տեւողութիւնը: Իսկ եթէ այս ամէնուն գումարենք նաեւ բանտային զրկանքները, առողջապահական պայմաններու բացակայութիւնը, հոգեբանական  գործօնը եւ շատ այլ հարցեր, ապա կարելի է հասկնալ, թէ այսօր ինչպիսի վտանգ կը սպառնայ Արսէնի կեանքին:

Ի՞նչ կ'ակնկալէք: Ինչպէ՞ս կը տեսնէք անոր մօտ յայտնաբերուած հիւանդութեան բուժումը:

-Այս պահին միայն  ազատ արձակում կ'ակնկալենք, որպէսզի հնարաւոր ըլլայ համապատասխան բժշկական միջամտութիւն, արհեստավարժ մօտեցում ցուցաբերել: Արսէն Արծրունին Լիբանանի քաղաքացի է, եւ ազատուելու պարագային անմիջապէս Լիբանան պէտք է տեղափոխուի՝ բժշկական անհրաժեշտ օգնութիւնը ստանալու համար. ան պէտք է ամբողջական հետազօտութեան ենթարկուի, եւ մենք ընտանեօք կ'ապահովենք անոր բուժման լաւագոյն պայմանները: Լիբանանի մէջ ան կ'ունենայ ապաքինուելու աւելի նպաստաւոր պայմաններ:  Ես մեծ հաւատ ունիմ, որ նոյնիսկ քաղցկեղի պարագային ազատութեան պայմաններու մէջ հնարաւոր կ'ըլլայ անոր կեանքը փրկել: Անմիջապէս բանտէն ազատումը մեր առաջին պայմանն է ու ակնկալիքը:

Իսկ  որո՞ւ կ'ուղղէք Ձեր կոչը, պատգամը…

-Արսէն Արծրունին քսաներեք տարի է բանտն է, ան քաղաքական դատավարութեան արդիւնքով յայտնուած է այնտեղ, եւ հակառակ անոր, ան ամբողջ քսաներեք տարի բանտին մէջ զերծ մնացած է քաղաքական գործունէութենէ, գործը երբեք չէ շահարկած, զբաղուած է մտաւորականի կեանքով, բանտային պայմաններու մէջ ան երկրորդ անգամ ուսանելու հնարաւորութիւն ունեցած է, դարձած է հոգեբանական գիտութիւններու թեկնածու:

Այս հանգամանքները նկատի ունենալով, անոր շատոնց ազատ արձակուիլ կը հասնէր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-որ շահարկումներու հետեւանքով Արսէն Արծրունին այսօր տակաւին բանտն է: Բայց այսօր, նկատի ունենալով անոր առողջական իրավիճակը, ես կոչ կ'ընեմ, որ  բոլոր կողմերը ձեռնպահ մնան քաղաքական շահարկումներէն, հիմնուին բացառապէս մարդասիրական սկզբունքներու վրայ եւ ձգեն, որ Արսէնը, վերադառնալով իր ծննդավայր, համապատասխան բուժում ստանայ: Այս ամէնէն կախուած է անոր ճակատագիրը: Սա այլեւս կեանքի ու մահուան խնդիր է:

3 comments
 1. Այո, ժամանակն է Արսեն Արծրունին բանտից դուրս գայ

  Այո, Արսեն Արծրունին դատվեց և իր հանցագործության համար պատժվեց։ 23 տարի ազատությունից զրկվեց, և իր միյակ երեխան՝ դուստրը այս տարի պսակվեց իր հօր բացակայությամբ։ Յանուն մարդկային զգացումների, կարելի է զինք ազատ արձակել:

 2. Հայօրէն եւ մարդկայնօրէն մտածելով

  Արծրունին շատ երիտասարդ էր, երբ գործեց իր յանցանքը:

  Հակառակ  իրականութեան՝ ան չի դադրիր առաքինի երիտասարդ մը ըլլալէ, որովհետեւ ծնած ու կրթուած է առաքինի միջավայրի մէջ: Ազգը ոչինչ կը շահի զինք բանտերուն մէջ փտեցնելով, մինչդեռ ազատութեան մէջ ան կրնայ շատ մեծ օգտակարութիւն ունենանալ, վկայ՝ իր եղբայրը, հայրը, ամբողջ ծագումնաբանութիւնը:

  Հայօրէն եւ մարդկայնօրէն մտածելով՝ պէտք է իրեն առիթ տալ  իրագործելու իր իսկական առաքելութիւնը այս կեանքի մէջ՝ թէկուզ պայմանական  հսկողութեան ներքոյ: 

 3. Հայրենիքի 100-ամեակին առիթով ներում Արսէն Արծրունիին

  Մեր այսօրուայ Նախագահը անգութ մարդ չէ, ընդհակառակը, դժբախտաբար, միշտ, նոյն մեր և ողջ աշխարհի եսասէր թշնամիները, օտար գաղտնի գործակալներուն հետ միասին միշտ փորձած են պառակտել մեր ազգը:

  Համոզուած եմ որ, մեր Հայրենիքի 100-ամեակին առիթով, մեր Նախագահը, ուրիշ բանտառկեալներու հետ միասին, ներում պիտի շնորհէ Արսէն Արծրունիին:

  Աղօթքը, ամենահզօր մխիթարանքն ու միջնորդն է:

Comments are closed.

You May Also Like