“Map of Salvation”

 

 

"Map of Salvation" will also be presented in Ottawa on March 11, at 6:30p.m.

At St. Paul University
223 Main St., Ottawa

Wikipedia: "Map of Salvation" is a feature-length docudrama film made to commemorate the 100th anniversary of the Armenian Genocide. The film tells about five European women, Maria Jacobsen (Denmark), Karen Jeppe (Denmark), Bodil Biørn (Norway), Alma Johansson (Sweden), Anna Hedvig Büll (Estonia), who were witnesses to the Armenian Genocide and subsequently founded shelters for Armenian children and women.

 

You May Also Like
Read More

Գողտրիկ Պատուանդան մը

 Յ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆի  Կոթողային ԿՏԱԿ  Յուշարձանին Խաչատուր Ի.Փիլիկեան, Լոնտոն, 24 Սեպտեմբեր 2012 Մեր բանիմաց մտաւորականները, որոնք այցելած են Երեւան` մեր…
Read More