Merry Christmas and a Happy New Year

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 

   Merry Christmas & Happy New Year

an Armenian poem by Zareh Topalian, Paris, 21 December 2008

 

 


2 comments

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

«Ճշմարիտ Մշակոյթը»

Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 2 Նոյեմբեր 2012 Մշակոյթի եւ անոր տարբեր գործօններուն ու յարաբերութիւններուն հասկացողութիւններուն հետ սկսայ ընտելանալ համալսարանի…
Read More