New Democratic Party of Canada Statement on Genocide

Today New Democrats recognise the Armenian genocide. Ninety-four years of history have not erased the horror of genocide, nor have they eased the hearts of the Armenian people.

Today New Democrats recognise the Armenian genocide. Ninety-four years of history have not erased the horror of genocide, nor have they eased the hearts of the Armenian people.

Between 1915 and 1923, over 1.5 million Armenians were murdered, deported en masse, raped, abducted, arbitrarily arrested and forced to convert religion. It was the first dark chapter and the first genocide of far too many in the 20th Century.

The Armenian genocide showed the ugly depths to which human nature can descend. And yet for far too long the world refused to truly see it or to give it the name of genocide.

New Democrats have worked with the Armenian-Canadian community to have the Government of Canada recognise the Armenian genocide. Today we renew our commitment to pressing other countries and organisations, including the United Nations, to recognise the Armenian genocide.

On this day, we re-commit ourselves and our nation to ensuring that the tragedy of the Armenians is never that of any other people ever again.

24 April 2009

     
 

You May Also Like
Read More

Մհերին Արդարութիւնը

Հրայր Ճէպէճեան, Ազդակ, Պէյրութ, 13 Սեպտեմբեր 2010 "Մհերին արդարութիւնը կրնայ իրականանալ եւ կերտուիլ, երբ հայը կարենայ տարբերութիւններով հանդերձ,…
Read More