Not All Snakes Are in the Grass

Lucine Kasbarian – 2016

 

Lucine Kasbarian – 2016

 

 

1 comment
 1. Forever Snake

  The Armenian adage "the snake might change its skin, but not its nature" proves its validity in the daily acts of the Turkish government.

  Mustafa Kemal tried to deceive the world that by tossing away the "backward" fez Turkey had instantly hopped into the modern world. But it takes more than a Giorgio Armani (yes, his father was Armenian) suit to become civilized.

  Back to the tailor's cutting-room floor, Erdogan.

  Good job, Lucine Kasbarian.

  Mesrob

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

100 + 1, Արցախ, Սփիւռք

(Անխուսափելի Մտորումներ Ու Մատնանշումներ)  Պարոյր Յ . Աղպաշեան , Պէյրութ, 24 Օգոստոս 2016 Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակը անցնելէ ետք, ակնկալելի…
Read More