Obama’s Offering

By Alan Whitehorn, Kingston, Ontario, April 2009
 
Is it a rose by another name?
Is it still a rose?
Is it as aromatic?
Or is it a bit more prickly?
Perhaps, it is a rose that has wilted with the passage of so much time.
Who is left to receive it?
What will they do with it?
Still I ask: What will we call this offering?
In the meantime,
the garden needs much tending,
and special loving care.
 

By Alan Whitehorn, Kingston, Ontario, April 2009
 
Is it a rose by another name?
Is it still a rose?
Is it as aromatic?
Or is it a bit more prickly?
Perhaps, it is a rose that has wilted with the passage of so much time.
Who is left to receive it?
What will they do with it?
Still I ask: What will we call this offering?
In the meantime,
the garden needs much tending,
and special loving care.
 
You May Also Like
Read More

«««««««««««««Համաշխարհայնացում»»»»»»»»»»»»»

Ազգային-Մշակութային Ինքնութեան Վերացո՞ւմ, Թէ՞ Վերանորոգում Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 2 Յունուար 2014 Համաշխարհայնացումը, ըստ Ուիքիփետիայի, կը կատարուի տեսակէտներու միջազգային-համաշխարհային…
Read More