Oldest Monotheistic Religion of Mideast

www.ezidinasi.com

What does the rainbow represent?

Origin of the seven Angels

Painting eggs in April, is it a Christian tradition?

"The Yazidi religion is a rare treasure for all humanity

to preserve. Trying to convert them is the equivalent

of erasing the memory of humanity, and equivalent to

the destruction of our Khatchkars in Nakhitchevan."

Viken L. Attarian

www.ezidinasi.com

What does the rainbow represent?

Origin of the seven Angels

Painting eggs in April, is it a Christian tradition?

"The Yazidi religion is a rare treasure for all humanity

to preserve. Trying to convert them is the equivalent

of erasing the memory of humanity, and equivalent to

the destruction of our Khatchkars in Nakhitchevan."

Viken L. Attarian

 

You May Also Like
Read More

«Հայկական Փողոց»

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 23 Յունիս 2016  «Ուրբաթ Օրերը Աշխատանքը Կը Դանդաղի» Պուէնոս Այրես, Արժանթին: Մայիս 2016: Իջեւանած…
Read More