On the Road to Nomination

Dear friends,

Please allow me to thank you for having given me your confidence and support in my investiture campaign for the Liberal Party of Canada candidacy in the riding of Ahuntsic-Cartierville.  I am proud of that support and I am grateful.

At the Syrian Arabic Radio Program Layali Ya Mal el-Cham

You can follow us on the web and on Facebook to learn about the policy initiatives that I am proposing for the riding and the country.  No other candidate has proposed anything concrete to improve our future.  If you can convince friends, relatives, neighbours and colleagues to join our team, your contribution to the future of your children and grandchildren will be even greater.

In these festive times, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year so that we may build our country together.

Viken L. Attarian

 

Dear friends,

Please allow me to thank you for having given me your confidence and support in my investiture campaign for the Liberal Party of Canada candidacy in the riding of Ahuntsic-Cartierville.  I am proud of that support and I am grateful.

At the Syrian Arabic Radio Program Layali Ya Mal el-Cham

You can follow us on the web and on Facebook to learn about the policy initiatives that I am proposing for the riding and the country.  No other candidate has proposed anything concrete to improve our future.  If you can convince friends, relatives, neighbours and colleagues to join our team, your contribution to the future of your children and grandchildren will be even greater.

In these festive times, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year so that we may build our country together.

Viken L. Attarian

 

Advancing the role of women (English)

Chers amis,

Permettez-moi de vous remercier de m’avoir donné votre confiance et appui dans ma campagne d’investiture de Parti Libéral du Canada pour le comté d’Ahuntsic-Cartierville.  Je suis fier de votre soutien et j’en suis reconnaissant.

Suivez-nous sur le web et Facebook pour connaitre les politiques que j’ai proposés pour le comté et pour le pays.  Aucun autre candidat n’a présenté des propositions concrètes par améliorer notre avenir.  Si vous réussissez à convaincre vos proches, vos collègues, vos voisins et vos amis de se joindre à nous, votre contribution à l’avenir de vos enfants et petits-enfants sera encore plus grande que jamais.

Dans ces temps des fêtes Je vous souhaite Un Joyeux Noel et Une Bonne Année pour que nous puissions bâtir ensemble notre pays.

Viken L. Attarian

Addressing the Economic Challenge (French)

Սիրելի բարեկամներ,

Արտօնեցէք ինծի որ յայտնեմ շնորհակալութիւններս ինծի ընծայած ձեր վստահութեան եւ նեցուկին համար, ի նպաստ Գանատայի Լիպերալ Կուսակցութեան ներքին թեկնածուական ընտրապայքարին Ահունցիք-Քարթիէվիլ ընտրաշրջանին համար:

Կրնաք մեր ծրագրին հետեւիլ Համացանցի եւ Դիմագիրքի (Ֆեյսպուք) վրայ   որպէսզի ունկնդրէք քաղաքական յստակ առաջարկներս ընտրաշրջանին եւ երկրին համար: Ո'չ մէկ ուրիշ թեկնածու իրագործելի առաջարկներ ներկայացուցած է բարելաւելու համար մեր ապագան: Եթէ կարողանաք համոզել ձեր բարեկամները, ազգականները, դրացիներն ու գործընկերները որպէսզի միանան մեր աշխատանքին, աւելի մեծ ներդրում պիտի ունենաք ձեր զաւակներուն եւ թոռնիկներուն ապագային ի նպաստ:

Այս տօնական օրերուն, ձեզի կը մաղթեմ Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ, ցանկանալով որ միասին կառուցենք մեր երկրին ապագան:

Վիգէն Լ. Ադդարեան

 

Հայ Հորիզոնի  Յայտագրի Եթերով

 

2 comments
 1. Lberal Nominations

  While listening to Mr. Attarian's involvement in Liberal Party political platform and his senior position there since 2006, I wonder why subsequent Liberal governments have refused to recognize the Armenian Genocide and even PM Paul Martin ORDERED his ministers to vote against it. As someone who has participated in meetings with five Liberal and Progressive Conservative foreign ministers and heard the same "Armenian issue happened before 1948" excuse, it took Harper's government three months in office to recognize the Genocide at a government level.

  Armenian political aspirants should have run as Conservatives if the Armenian Hay Tad is of paramount importance to them to maintain current government policy. Please note that senior Conservative leaders have already mentioned their concern about "our" Liberal leanings.   
   

  1. Armenians should follow their personal political convictions

   Dear Mr. Hagopian,

   I am a Liberal by conviction, because I believe that the ideas espoused by the Liberal Party are what is best for Canada and Canadians.  I am not there based on their position regarding the Genocide of Armenians.  But, because of my position within the party, I will absolutely work for the advancement of our cause, because I believe it is the right thing to do for Canada.

   For the record, there was no Liberal government after 2006.

   For the record, it was a Liberal-dominated Senate that took the initiative for the recognition of the Genocide.  This was spearheaded by Sen. Setlakwe and Sen. Shirley Maheu.  I was there during numerous meetings and negotiations planning for this first step.

   For the record, it was a Liberal minority parliament that voted for the recognition of the Genocide in the House of Commons.  I was also there during the numerous initiatives to make this happen.

   For the record, you are correct that Paul Martin had instructed his ministers to vote against that motion, but please remember that brave and righteous individuals such as Stéphane Dion decided to defy the Prime Minister and support us.

   Finally, for the record again, when Stephen Harper made the recognition of our Genocide official policy, I wrote a personal letter to him (as then chairman of the AGBU in Montreal) thanking him for his courageous act.

   I also believe that many Canadian-Armenians have Conservative values and in fact, I have written extensive essays on this topic which were published on Keghart.com.  Such Armenians who truly and honestly believe in Conservatism and who have political aspirations should run under the Conservative banner.

   While I respect them, I just don't happen to be one of them. I hope you will appreciate my position.

   Paregamoren,

   Viken Levon Attarian

Comments are closed.

You May Also Like