Orphans of the Genocide (video-clip)

2 comments
  1. Orphans of the Genocide

    I was taken to another place and time as I watched and listened. The haunting faces and the beautiful music put me to where my grandmother held onto her child, dying in her arms. To where my mother was born at the Bird's Nest orphanage. That was in 1916.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Նախարարի Օրագրէն

Գրախօսական   Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 9 Մարտ 2014   Վարդան Օսկանեան, «Անկախութեան Ճանապարհով»   Մեծ հետաքրքրութեամբ եւ անձկութեամբ կարդացի…
Read More