Orphans of the Genocide (video-clip)

2 comments
  1. Orphans of the Genocide

    I was taken to another place and time as I watched and listened. The haunting faces and the beautiful music put me to where my grandmother held onto her child, dying in her arms. To where my mother was born at the Bird's Nest orphanage. That was in 1916.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Ձեր Կենացը՝ Չին-Չին

Աւետիս Ռազմիկ, «Արարատ», Պէյրութ, 23 Մայիս 2015 Հանրածանօթ Ֆէյսպուքը (Դիմատետր) վերջերս ծանուցեց, թէ նորերս հիմնուեր է «Ֆինլանդիայի Հայ…
Read More