Paris Demonstration & Ayvazyan’s Speech (Videos)

Demonstration in Paris

Demonstration in Paris

Armen Ayvazyan’s Speech in the Parliament of the Republic of Armenia

1 comment
  1. sergio, he is a new vasag
    sergio, he is a new vasag suny, we will not forgive his act againts our nation

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Հայրենադարձութիւն

Հայաստանցիներո՞ւ Վերադարձով, Թէ՞ Սփիւռքահայերու Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, 15 Յուլիս 2018 Ներգաղթ-արտագաղթ: Արտագաղթ-ներգաղթ: Ներգաղթը, քանի մը հանգրուաններով տեղի…
Read More