Paris Demonstration & Ayvazyan’s Speech (Videos)

Demonstration in Paris

Demonstration in Paris

Armen Ayvazyan’s Speech in the Parliament of the Republic of Armenia

1 comment
  1. sergio, he is a new vasag
    sergio, he is a new vasag suny, we will not forgive his act againts our nation

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութեան եւ «Սէն Մարք» կեդրոնի 40-ամեակը Նշուեցաւ Փառաշուք Կերպով

Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, Լիբանան, 14 Փետրուար 2010 Հայոց Ցեղասպանութենէն, կրկնակի տարագրութիւններէն, Ալեքսանտրեթի «Սանճաք»էն հեռացած մեր ժողովուրդի բեկորները, Բ.…
Read More