Genocide Testimonials in UK Parliament 1914-1923

On August 21, 2014 Keghart.com and the Toronto chapter of the AGBU unveiled (“kinetson”) Katia Peltekian’s “The Times of Armenian Genocide: Reports in the British Press  1914-1923” at the AGBU hall. The result of 12 years of research, the two-volumes include press reports, Parliamentary debates, letters from readers, and petitions to raise funds for the Armenian victims.

                        

Ms. Peltekian was introduced by Keghart Editor Jirair Tutunjian. In a Power-point presentation, the author screened significant excerpts from debates at Westminster regarding the plight of the Armenians. She also underlined that while the British government seemed to be pro-Armenian during the war, it abandoned the Armenians soon after the war.

In introducing Ms. Peltekian, Mr. Tutunjian pointed out that the author researched, scanned, compiled, published the book, and financed the vital project with her personal savings, because after her experience with her previous book about the coverage of the Genocide in the Canadian press (1894-1922), she did not wish to waste time uselessly waiting for an Armenian organization or institution to show interest.

About 70 people attended the gathering. Following her speech, Ms. Peltekian took questions from the audience and later autographed her remarkable 950 page, two-volume testimonial to the Genocide.

You May Also Like
Read More

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԼՌՈՒՄ ԷՋՄԻԱԾԻՆԸ

Վահրամ Աղաջանյան, Ստեփանակերտ, 15 Մարտ 2021 ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԿՕԳՆԻ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՆ ՅՈՒՐԱՑՆԵԼ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ Ռուսաստանի Ուղղափառ Եկեղեցու (ՌՈՒԵ) Բաքվի եւ…
Read More